หน่วยงานราชการไทยในอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

New York สำนักงานที่ปรึกษาฝ่าายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน)