สัมภาษณ์ คุณ ธัญญา และคุณเข็ม
และประกวดเทพีสงกรานต์ ์