ข้อแนะน ำส ำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

Be Smart อาหารสมอง เรื่องราวให้ความรู้ สาระอันเป็นประโยชน์
by พพ29

ข้อแนะน ำส ำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

Postby Tosak » Wed Jan 20, 2016 4:15 pm

ข้อแนะน ำส ำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ในสภำวะปกติ
1. ส ำรวจว่ำตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสำรเดินทำงครบถ้วน พร้อมเดินทำงหำกจ ำเป็ น
2. แจ้งที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อให้สถำนกงสุลใหญ่ฯ ทรำบ
3. มีหมำยเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถำนกงสุลใหญ่ฯ
351 East 52nd Street, New York, N.Y. 10022
Tel. (1-212) 754-1770 Fax (1-212) 754-1907
http://www.thaiconsulnewyork.com/
E-mail : info@thaiconsulnewyork.com
4. ติดตำมข่ำวสำรทำงโทรทัศน์ วิทยุ และสมำคมคนไทย
5. พยำยำมติดต่อเพื่อนคนไทยสม ่ำเสมอ
ในสภำวะที่มีควำมไม่ปลอดภัย/เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
1. เตรียมเอกสำรเดินทำงให้พร้อมเดินทำงหำกจ ำเป็ น
2. ติดต่อสถำนกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติตน หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำก
สถำนกงสุลใหญ่ฯ ทำง twitter หรือ Facebook สถำนกงสุลใหญ่ฯ จะใช้กำรติดต่อทำงSocial
Network เมื่อมีภัยพิบัติ เพรำะสำมำรถสื่อสำรกันได้ในวงกว้ำง และสำมำรถใช้งำนได้แม้ไฟฟ้ ำ
อินเตอร์เน็ตมีปัญหำ
3. ติดตำมข่ำวสำรทำงโทรทัศน์ วิทยุ รับฟังและปฏิบัติตำมข้อแนะน ำและมำตรกำรต่ำง ๆ ของ
ทำงกำรสหรัฐฯ / นิวยอร์ก (เช่น กำรอพยพเข้ำสู่ที่หลบภัย หรือกำรออกจำกโซนเสี่ยงภัย เป็ นต้น)
4. ติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทย เพื่อให้เพื่อนรู้ว่ำเรำอยู่ที่ใด ไปที่ไหน
5. ส ำรองอำหำร เครื่องดื่ม เชื ้อเพลิง ที่จ ำเป็ น
6. หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปยังพื ้นที่ที่มีปัญหำ หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงในยำมวิกำล
7. ประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีควำมจ ำเป็ นต้องอยู่ ควรเดินทำงออกนอกพื ้นที่
เสี่ยง (โดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของทำงกำร)
แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน ประจ าปี 2555
จัดท าโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
........................
1. ประเภทของภัยอันตรายและเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในนครนิวยอร์กและเขตอาณา
ได้แก่ภัยในลักษณะ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ตึกถล่ม ไฟไหม้ เหตุการณ์ก่อการร้ายและการ
ก่อวินาศกรรม สรุปได้ดังนี ้
1.1 ภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น พายุหิมะ น ้าท่วม พายุชายฝั่ง ดินถล่ม พายุเฮอร์ริเคน พายุ
ทอร์นาโด แผ่นดินไหว ไฟป่ า ธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) เป็ นต้น
1.2 การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม ให้เกิดการชะงักงัน
1.3 การก่อการร้ายในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การลอบวางระเบิด วินาศกรรมระบบ
สาธารณูปโภค เช่น อุโมงค์ รถไฟใต้ดิน รวมทั ้งการจารกรรมบนเครื่องบิน เป็ นต้น
อันตรายจากสารเคมีชีวะ (bio-terrorism) ซึ่งอาจพบในเชื ้อไวรัส เชื ้อแบคทีเรีย
สารเคมีอื่นๆ การปนเปื ้อนของสารเคมีในอาหาร น ้าและอากาศ เป็ นต้น
1.4 การโจมตีด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่ใช้กัมมันตภาพรังสี
1.5 การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง (Pandemic) เช่น ไข้หวัด H1N1 เป็ นต้น
1.6 ตึกถล่ม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ในรัฐที่มีตึกสูง เช่น มหานครแมนฮัตตัน เป็ นต้น
1.7 การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ซึ่งอาจเกิดจากการช ารุดของเตาหลอม ปล่องไฟ
เครื่องท าความร้อน เตาผิง เตาอบ หรือท่อไอเสียของเครื่องยนต์ต่างๆ
1.8 ไฟดับ (Blackouts) น ้าประปาไม่ไหล ไฟไหม้
1.9 การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี (nuclear power plants)
2. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเกิดภัยของสกญ.
2.1 ซักซ้อมความเข้าใจ
สกญ. จะจัดการประชุมพบปะผู้น า ชมรม สมาคมคนไทย พระที่วัดไทย เป็ นระยะๆ
เพื่อซักซ้อมการเตรียมการจัดตั ้งศูนย์ฯ ที่ วัดไทย ในนิวยอร์ก ให้เป็ นที่พักพิงชั่วคราวกับชุมชนไทยที่
จ าเป็ นต้องอพยพจากที่อยู่อาศัย ไว้เป็ นการล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ ้น รวมทั ้งจะซักซ้อมท า
ความเข้าใจกับสมาคม /ชมรมไทย และชมรมนักศึกษาในรัฐต่างๆ ในเขตอาณา ที่สามารถให้ความ
ร่วมมือได้ การก าหนดศูนย์ให้ความช่วยเหลือในพื ้นที่ต่างๆ ในมุมเมืองต่างๆ ที่ส าคัญของนคร
นิวยอร์ก และมลรัฐในเขตอาณาที่มีชุมชนไทยอยู่หนาแน่น โดย สกญ. จะใช้โอกาสการเดินทางไป
เยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงกงสุลสัญจร ประชุมซักซ้อมแผนกับชุมชนไทยด้วย
2
2.2 ประชาสัมพันธ์
สกญ. จะแจ้งข่าวแนวปฏิบัติฯ ผ่านเว็บไซด์ สกญ. (www.thaiconsulnewyork.com)
รวมทั ้งส่ง email ค าแนะน าข้อปฏิบัติให้ชุมชนไทยใน data base รวมทั ้งเครือข่าย Facebook ให้ทราบ
ถึงแผนการอพยพกรณีฉุกเฉินและการเตรียมตัวหากเกิดภัยพิบัติขึ ้น เช่น กรณีพายุ Irene ที่ผ่านมา
สกญ.ได้มีเครือข่าย twitter ในการสื่อสารให้ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ (เนื่องจากเป็ นเครือข่าย
ผ่านดาวเทียม ซึ่งยังใช้สื่อสารได้อยู่ในกรณีที่ระบบการสื่อสารโทรศัพท์ อาจได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ เช่น เหตุการณ์การเกิดสึนามิ ที่ญี่ปุ่ น เป็ นต้น)
2.3 ให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติโดย
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยเตรียมตัวดังนี ้
 เตรียมถุงยังชีพ (get an emergency kit) โดยในถุงยังชีพควรประกอบด้วย
น ้าดื่ม ประมาณ 1 แกลลอน ต่อ 1 คน ต่อ 1 วัน อาหารแห้ง แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ วิทยุ
สื่อสาร ไฟฉายยาสามัญประจ าบ้าน เช่น ส าลี แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื ้อ ถุงมือยาง กรรไกร
น ้ายาล้างตา ยาแก้ปวด ยาลดไข้ เป็ นต้น รองเท้าหุ้มส้น ถุงเท้า หมวกและถุงมือ เสื ้อผ้าและ
ผ้าห่ม อุปกรณ์กันฝน เงินสด เครื่องมือต่างๆ เช่น เชือก ที่เปิ ดกระป๋ อง นกหวีด เข็มทิศ เต้นท์
แผนที่ เป็ นต้น
 การวางแผน (make a plan) โดยการพูดคุยกับคนในครอบครัวในการเตรียม
ความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ ้น เช่น วางแผนสถานที่นัดพบในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไป
รวมตัวกันที่บ้านพักได้ การเตรียมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบุคคลใกล้ชิดในกรณีฉุกเฉิน การเตรียม
แผนที่เดินทางหากต้องย้ายออกจากบ้านพักซึ่งเป็ นพื ้นที่เสี่ยงภัย หรือการเรียนรู้วิธีการปฐม
พยาบาลเบื ้องต้น เป็ นต้น
 ฟังข้อมูลข่าวสาร (be informed) โดยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื ้นที่ที่ตนเอง
พ านักอยู่ว่าอยู่ในโซนเสี่ยงภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ รวมถึงการรับ
ฟังข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต จากทางภาครัฐอย่างสม ่าเสมอ
2.4 คณะผู้เช่ียวชาญให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง หรือภัยจากสารเคมี ฯลฯ สกญ. จะจัดตั ้งทีม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ แพทย์ชาวไทยในนิวยอร์กและใกล้เคียงเพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลือคนไทย
จากภัยต่างๆ โดย สกญ. จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
3
2.5 ติดต่อแจ้งข่าวไปยังคนไทยโดยตรงทาง Email ตามท่ีอยู่ใน Data Base
สกญ. จะปรับปรุง Data Base ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลที่ สกญ. ได้
รวบรวมรายชื่อคนไทยและอีเมล์ เพื่อให้ สกญ. สามารถแจ้งเวียนค าเตือนและข่าวสารไปยังคนไทย
โดยตรงผ่านทางอีเมล์ ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็ว (สกญ. มีการจัดท าข้อมูลคนไทยและมีการปรับปรุง
ตรวจสอบข้อมูลระบบการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อี-เมล์ ฯลฯ ให้มีสถานะล่าสุดยิ่งขึ ้น โดย
ข้อมูลใน Data Base รวบรวมจากรายชื่อคนไทยที่มาท าหนังสือเดินทางและที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ
สกญ. รวมทั ้งรายชื่อที่ได้จากการส ารวจเมื่อเดินทางไปบริการกงสุลสัญจร)
2.6 ติดตามระดับการเตือนภัยจากทางการนิวยอร์ก
สกญ.จะอาศัยระบบเตือนภัยของทางการในนิวยอร์กและหน่วยงานภาครัฐของมลรัฐ
อื่นๆ ซึ่งมีระดับการเตือนภัยขั ้นต่างๆ ของการก่อการร้ายต่างๆ เป็ นตัวก าหนดระดับการเตรียมพร้อม
ของ สกญ. และจะเริ่มด าเนินการจัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินชั่วคราว เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันที
2.7 ประสานการอพยพคนไทยไปยังที่ปลอดภัยหรือออกนอกประเทศ
สกญ จะประสานขอค าแนะน าแนวทางปฏิบัติกับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน และทางการ
สหรัฐฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมที่รุนแรง ก่อนที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปให้ชุมชน
ไทย โดยอาศัยเครือข่ายการติดต่อที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว แม้ว่าโอกาสที่เหตุการณ์ที่รุนแรงจนถึงขั ้นต้อง
อพยพออกนอกพื ้นที่ หรือออกนอกประเทศจะเกิดขึ ้นได้น้อยมาก สกญ.จะประสานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ และสอท. ณ กรุงวอชิงตัน รวมทั ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั ้งไทยและท้องถิ่น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการอพยพออกนอกพื ้นที่ หรือนอกประเทศ ในกรณีที่ต้องอพยพ
ออกนอกสหรัฐฯ สกญ. จะประสานกับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประสานรัฐบาลสหรัฐฯ ใน
รายละเอียด อาทิ การใช้เครื่องบิน/เรือโดยสารคนไทยออกจากพื ้นที่นครนิวยอร์ก โดยเร่งด่วน โดย
อาจจะพิจารณาขออนุมัติงบประมาณส าหรับเช่ายานพาหนะและ /เครื่องบินเช่าเหมาล าขนคนไทย
ออกนอกจากพื ้นที่ภัยพิบัติ ตามความจ าเป็ น
3. ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อเกิดภัย
3.1 ตัง้ศูนย์ปฏิบัตกิารฉุกเฉิน ในกรณีที่ ส านักงาน สกญ. (ถ. 52 ระหว่าง 1
stand 2nd
Ave) ถูกท าลาย หรือเป็ นพื ้นที่ที่ ขรก.ไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีการจัดตั ้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินชั่วคราว ในสถานที่ต่างๆ ดังนี ้
1) บ้านพัก กสญ. โดยมีที่อยู่ ดังนี ้ 35-03, 166th St, Flushing, NY 11358 โทร.
718-358-3876
2) วัดไทยในนครนิวยอร์กและในเขตอาณา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก)
4
โดยจะได้มีการติดตั ้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ สนง. ตลอดจนระบบไฟฉุกเฉิน ระบบเครื่องมือ
สื่อสาร (ซึ่งอาจจ าเป็ นต้องขออนุมัติงบประมาณส าหรับจัดซื ้อจากกระทรวงฯ เพื่อใช้ประโยชน์ได้
ทันท่วงที เช่น วิทยุสื่อสาร Walkie talkie ฯลฯ) เพื่อให้ข้อมูลและติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
ไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็ นจุดประสานงานความช่วยเหลือจาก
กรุงเทพฯ และทางการสหรัฐฯ
3.2 Data Base สกญ. จะตรวจสอบติดตามช่วยเหลือชุมชนไทยจาก data base เพื่อ
ติดตามหาตัวคนไทยซึ่งอาจจะประสบเคราะห์กรรม ในจุดที่เกิดภัยหรือเมื่อได้รับการร้องขอจากญาติ
พี่น้องใน ปทท. ทั ้งโดยการติดต่อโดยตรงหรือติดตามจากข่าวคราวและสื่อต่างๆ ด้วย และ สกญ. จะ
ส่งข่าวสาร/ค าเตือนให้ชุมชนไทยได้ทราบทางอีเมล์หรือการประกาศทางเว็บไซต์ทั ้งนี ้ หากไม่สามารถ
ติดต่อได้ด้วยอินเตอร์เน็ตหรือ โทรศัพท์ สกญ. จะพยายามติดต่อทางรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อใช้ช่องทาง
สื่อสารที่มีอยู่ติดต่อกับชุมชนไทย โดย สกญ. จะพยายามหาเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ได้ในยามเกิดภัย
เช่น โทรศัพท์ดาวเทียม การใช้ twitter เป็ นต้น
3.3 จนท. ประสานงาน 24 ชม. สกญ.จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ า 24 ชม. ในการ
กระจายข่าวหรือติดต่อกับวัดไทย สมาคม / ชมรมไทย / ชมรมนักศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยประสานงาน
ติดต่อประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อสนเทศและค าแนะน าส าหรับการปฏิบัติตนไปยังหัวหน้า
ชุมชนเพื่อรีบด าเนินการเผยแพร่ให้ชุมชนไทยได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ทั ้งนี ้ โดยอาศัย
แถลงการณ์และค าแนะน าของทางการสหรัฐฯ เป็ นหลัก รวมทั ้งประสานกับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน
เพื่อเผยแพร่ทั ้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพื่อชุมชนไทยสามารถเข้าใจและเป็ นการเตรียมความ
พร้อม ในศูนย์นี ้จะประสานงานกับศูนย์ฉุกเฉินของทางการสหรัฐฯ ด้วย
3.4 ทีมบริการกงสุลเคลื่อนที่ หากจ าเป็ นและสามารถเดินทางเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้
สกญ. จะส่งคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไปเพื่อให้บริการกงสุลและเอกสารแก่ชุมชนไทยที่ไม่มี
เอกสารเดินทางในพื ้นที่เกิดภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยออกเอกสาร ในกรณีที่ต้องการอพยพออกกลับ
ประเทศไทยหรือเดินทางไปยังประเทศที่สามได้ เช่น กรณีเกิดแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด
ร้ายแรง การก่อการร้ ายในวงกว้าง ซึ่งคนไทยอาจจะหลบหนีภัยโดยไม่มีเอกสารเดินทางหรือเอกสาร
ประจ าตัว
3.5 จัดหาอาสาสมัครในระหว่างเกิดเหตุ สกญ.จะการประสานเครือข่ายต่างๆ โดยใช้ อี
เมล์ facebook twitter SMS ส่วนตัว ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อขออาสาสมัครช่วยกู้ภัย
รวมทั ้งใช้ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างสะดวก รวดเร็ว
5
ภาคผนวก
1. ข้อควรปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้ายและภัยอื่นๆ
(ท่ีมาของข้อมูลจาก Office of Emergency Management
http:www/nyc.gov/html/oem/html/home/home.shtml)
1. ตึกถล่ม
เกิดจากการช ารุดทางโครงสร้างของตึก แก๊สรั่ว หรือ การก่อวินาศกรรม
1.1 กรณีอยู่ในตึก
- หนีออกมาอย่างเร็วและระมัดระวังที่สุด
-กรณีที่หนีออกมาไม่ได้ ควรหลบอยู่ใต้โต๊ะเพื่อก าบังศีรษะ
1.2 กรณีที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง
- ปิ ดปากและจมูกด้วยมือหรือเสื ้อผ้า
- พยายามหาพื ้นที่หลีกเลี่ยงฝุ่ นละออง หรือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่อการสูด/ดม
- เคาะผนังหรือท่อเพื่อส่งเสียงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราติดอยู่ด้านใน
2. ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
เกิดจากการช ารุดของเตาหลอม ปล่องไฟ เครื่องท าความร้อน เตาผิง เตาอบ หรือท่อไอเสีย
ของเครื่องยนต์ต่างๆ
ก๊าซคาร์บอนมอนออกโซด์ในปริมาณมากนั ้นมีอันตรายสูง เนื่องจากเป็ นก๊าซที่ไร้กลิ่นและไร้สี
เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับพิษของก๊าซชนิดนี ้เข้าไปจะท าให้เกิดอาการเบื ้องต้นอย่างแรกคือ เวียนศีรษะ
เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน จนถึงกับหมดสติได้
2.2 กรณีที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
-ออกจากบ้าน
- โทรศัพท์เรียก911
- น าผ้ไูด้รับเคราะห์ออกส่อู ากาศบริสทุ ธิ์ให้เร็วที่สดุ
- เปิ ดหน้าต่าง
- โทรหาหน่วยงานช่วยเหลือในพื ้นที่
6
3. พายุชายฝั่งและเฮอร์ริเคน
นครนิวยอร์กตั ้งอยู่ในพื ้นชายฝั่งท าให้ได้รับผลกระทบจากพายุต่างๆ ได้ง่าย เช่น ตึกถล่ม
ต้นไม้หักโค่น และท าให้สิ่งของต่างๆ สร้างความอันตรายถึงชีวิตคนได้
3.1 การเตรียมตัว
- ติดตามข่าวสารแจ้งการเกิดพายุ
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องอพยพสู่พื ้นที่เขตปลอดภัยตามที่ภาครัฐแจ้ง
- โทร 311 เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือ
4. โรคระบาด
การเกิดโรคระบาด เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดซาร์ส เป็ นต้น
นครนิวยอร์กเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่เป็ นศูนย์รวมของคนจ านวนมาก การเกิดเหตุการณ์โรค
ระบาดเช่นนี ้จะท าให้มีผลติดต่อถึงกันง่าย อย่างไรก็ตาม นครนิวยอร์กมีการตรวจสอบและป้ องกัน
ทางด้านโรคระบาดสูง มีองค์กรสาธารณสุขที่เตรียมพร้อมท าหน้าที่รับมือส าหรับกรณีเกิดเหตุการณ์
เหล่านี ้ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาดรัฐจะจัด Points of Dispensing (PODs) ซึ่งเป็ นจุดจ่ายยา
ตามพื ้นที่ต่างๆ เพื่อให้พลเมืองสามารถมาขอรับยาได้
4.1 การรับมือกับโรคระบาด
- พยายามควบคุมอาการไอหรือจาม
-อยู่ในบ้านถ้ามีอาการไอหรือไข้ขึ ้น
- หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลล์
- ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรคระบาดทางโทรทัศน์และวิทยุ
5. แผ่นดินไหว/สึนามิ
พื ้นที่มหานครนิวยอร์กเป็ นพื ้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวได้ยาก แต่พลเมืองควรมีความเตรียมพร้อม
กับการรับไว้
5.1 กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
- ล้มตัวลงสู่พื ้น หาที่หลบภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงติดกับผนัง และยึด
เหนี่ยวกับสิ่งก าบัง พยายามป้ องกันส่วนหัวและคอของตนไว้
- เคลื่อนตัวออกด้วยความระมัดระวัง ระวังสิ่งของหักพัง และสวมรองเท้า
แข็งแรงเพื่อป้ องกันเท้า
- ในกรณีที่ไฟฟ้ าถูกตัด ให้ใช้ไฟฉายและวิทยุเพื่อช่วยเหลือ ห้ามใช้เทียนเป็ น
แสงแทน
7
-ถ้าได้กลิ่นแก๊สให้รีบหนีออกมาทันที และโทรแจ้ง 911 หรือถ้ารู้ที่มาของ
แก๊สรั่วให้รีบท าการปิ ด และโทรศัพท์หาบริษัทแก๊สเพื่อแจ้งปิ ด
- เปิ ดตู้หรือลิ ้นชักด้วยความระมัดระวัง
- รีบท าความสะอาดของเหลวที่มีความเสี่ยงอันตรายทันที
- เตรียมพร้อมส าหรับการเกิดแผ่นดินไหวเล็กน้อยตามมาที่เกิดหลังจาก
แผ่นดินไหวรุนแรง (After shocked)
5.2 กรณีเกิดสึนามิ
- เปิ ดวิทยุเพื่อติดตามข่าวสารสึนามิ เนื่องจากนิวยอร์กเป็ นพื ้นที่ชายฝั่ง
-อพยพสู่พื ้นที่สูงให้เร็วที่สุด
-กรณีอยู่พื ้นที่ชายฝั่งและสังเกตเห็นว่า ระดับน ้าทะเลชายฝั่งลดลงผิดปกติ
เป็ นสัญญาณว่าจะเกิดสึนามิ ให้รีบออกมาจากชายฝั่งให้เร็วที่สุด
- หลังจากเกิดเหตุสึนามิ พยายามหลีกเลี่ยงพื ้นที่หักพังหรือพื ้นที่ที่ยังมีน ้า
ท่วม
6. ภาวะอากาศร้อนรุนแรง
ในช่วงหน้าร้อนในนิวยอร์ก จะเกิดปรากฎการณ์ความร้อนกว่าปกติ (urban heat island)
เนื่องจากพื ้นที่นี ้มีสภาพเป็ นตัวเมือง สร้างด้วยตึกมากมายเกิดผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างท าให้อุณหภูมิ
ในเมืองจะสูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติถึงประมาณ 10 องศาฟาเรนไฮน์ ท าให้สามารถพรากชีวิตคน
ได้ในแต่ละปี
7. ไฟไหม้
7.1 การป้ องกัน - ควรจะมีเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กไว้ประจ าบ้าน
- ควรจะติดตั ้งเครื่องสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm) ไว้ส าหรับทุกห้อง
ในบ้าน
7.2 ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
- รีบออกจากบ้านหรือตัวตึกให้เร็วที่สุด ปิ ดประตูทุกบาน (แต่ห้ามล็อค)
-ถ้าไฟติดที่เสื ้อผ้าที่สวมใส่อยู่ ให้หยุดนิ่ง ทิ ้งตัวลงกับพื ้น และกลิ ้งตัวเพื่อดับ
ไฟ ในขณะที่ปิ ดปากเพื่อป้ องการส าลักควัน
- ในกรณีที่อาศัยอยู่ในตึกสูงและเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดขึ ้นภายในห้อง ควรจะ
หลบอยู่ในห้อง ปิ ดหน้าต่างให้สนิท ซึ่งจะปลอดภัยกว่าหนีฝ่ าควันไฟออก
นอกห้อง
8
- ในกรณีที่ที่ท างานอยู่ในตึกสูง ให้อพยพหนีไฟต่อเมื่อเพลิงไหม้เกิดขึ ้นในชั ้น
ที่อยู่ หรือชั ้นเหนือขึ ้นไป นอกจากนั ้นควรอยู่กับที่ และรอเสียงประกาศหรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
- ใช้หลังมือสัมผัสประตูก่อนที่จะลองเปิ ด ถ้าประตูร้อนให้หาทางออกทางอื่น
- ในการหนีออกให้พยายามอยู่ต ่าติดพื ้นให้มากที่สุดเนื่องจากความร้อนและ
ควันจะลอยเหนือเพดาน และปิ ดประตูตามหลังทุกบาน
-ถ้าติดอยู่ในบ้านที่เกิดเพลิงไหม้และหาทางออกมาไม่ได้ ให้อยู่ใกล้หน้าต่าง
และติดพื ้นมากที่สุด ปิ ดประตูและใช้ผ้าอุดช่องใต้ประตูเอาไว้ และ
พยายามส่งสัญญาณให้คนสังเกตเห็นว่าติดอยู่ทางหน้าต่าง
- โทรศัพท์หา 911 จากที่ที่ปลอดภัย เช่น บ้านเพื่อนบ้าน
- ห้ามหยุดเพื่อหยิบสิ่งของใดๆ ทั ้งสิ ้น
- ห้ามใช้ลิฟต์
- ท าประกันภัยการเช่าในกรณีที่เช่าบ้านอยู่
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 311
8. น ้าท่วม
นครนิวยอร์กตั ้งอยู่บริเวณชายฝั่งจึงได้รับผลกระทบจากพายุฝนท าให้เกิดความเสียหายจาก
น ้าท่วมในอัตราที่สูงมากยิ่งขึ ้นในแต่ละปี
8.1 ในกรณีที่พบเหตุการณ์น ้าท่วม
- เปิ ดวิทยุคอยติดตามเหตุการณ์และปฏิบัติตามค าแนะน า
-ถ้าติดอยู่ในพื ้นที่น ้าท่วม ให้หาที่อยู่ที่สูงสุด สวมเสื ้อผ้าอุ่น พร้อมกับไฟฉาย
และวิทยุพกพา รอความช่วยเหลือ ห้ามพยายามว่ายน ้าเพื่อหาทางหนี
-กรณีติดอยู่ในพื ้นที่น ้าท่วมในที่โล่งแจ้ง ห้ามเดินฝ่ าน ้าที่สูงเกินกว่าเข่า
8.2 ในกรณีที่เดินทางด้วยรถได้
- น ากระเป๋ าใส่ของใช้จ าเป็ นไปด้วย เช่น เอกสารส าคัญ กุญแจบ้านและรถ
เงินสดและบัตรเครดิตต่างๆ น ้าและอาหารแห้ง ไฟฉาย แบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงทางเดินน ้าหรือทางที่น ้าท่วม
-กรณีที่รถยนต์ติดหรือเสียกลางทางใกล้ทางเดินน ้าให้รีบออกจากรถโดยเร็ว
ที่สุด
9
9. วัตถุอันตราย สารเคมี และรังสี
ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคนนั ้นเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเป็ นเรื่องปกติ สารเคมีเหล่านี ้
อาจท าอันตรายแก่คนได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในบ้าน โทรศัพท์แจ้ง
หมายเลข 1-212-POISONS (1-212-764-7667) หรือโทรศัพท์หมายเลข 311
9.1 ค าแนะน าเบื ้องต้น
-อยู่ที่ทวนลมกับวัตถุนั ้นให้มากที่สุด
- พยายามรักษาพยาบาลเบื ้องต้นให้เร็วที่สุดถ้าได้รับบาดเจ็บ
-ถ้าเกิดเหตุการณ์ในที่ร่ม ให้รีบหาทางหนีออกมาจากพื ้นที่นั ้น
-ถ้าได้รับสารพิษ ถอดเสื ้อผ้า พยายามออกห่างจากเสื ้อผ้าเหล่านั ้นและล้าง
ตัวให้สะอาด
- สารพิษบางชนิดอาจต้องได้รับการขจัดสิ่งปนเปื ้อนเป็ นพิเศษจากหน่วยงาน
แพทย์
9.2 รังสีอันตราย
-ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้เข้าสู่ตึกหรือพื ้นที่มิดชิด ถอดเสื ้อผ้าและล้างตัวให้เร็ว
ที่สุด
- รัฐอาจจัดยาพิเศษเพื่อป้ องกันการได้รับรังสีให้กับกลุ่มคนพิเศษบางกลุ่ม
เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์
10. สารกัมมันตภาพรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
กัมมันตภาพรังสีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั ้นต่างๆ เช่น ผิวหนังเป็ นสีแดง หรืออาจ
เสียชีวิตหากได้รับกัมมันตภาพรังสีฉับพลัน (Acute Radiation Syndrome: ARS)
นอกจากนี ้ กัมมันตภาพรังสียังสามารถส่งผลในระยะยาว เช่น มะเร็งและความผิดปกติทาง
พันธุกรรและอาจก่อปัญหาทางด้านจิตใจ
วิธีการป้ องกัน
10.1 การอพยพและหลบในอาคารสามารถช่วยลดโอกาสถูกกัมมันตภาพรังสีได้ ผู้มีโอกาส
โดนกัมมันตภาพรังสีควรอาบน ้าท าลายเสื ้อผ้าที่โดนรังสี และเข้ารับการตรวจร่างกาย การระมัดระวัง
ในการบริโภคอาหารสัตว์ น ้าและนมที่อาจได้รับรังสี อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อม
ไทรอยด์ได้
10.2 โปแตสเซียมไอโอไดด์หรือสารไอโอดีนถือเป็ นยาป้ องกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์ เนื่องจากไอโอไดด์จะช่วยเคลือบต่อมไทรอยด์ ซึ่งจะช่วยป้ องกันการดูดซับสาร
10
กัมมันตภาพรังสี และลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมไทรอยด์ อย่างไรก็ตาม โปแตสเซียมไอโอไดด์ไม่
สามารถป้ องกันมะเร็งประเภทอื่นได้ และยังอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในผู้ป่ วยบางราย
10.3 ทั ้งนี ้ กรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผู้ที่สัมผัส
รังสีโดยตรง เช่น อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ (อยู่รอบโรงไฟฟ้ าในรัศมี 30 กม.) หรือบริเวณที่ประกาศเป็ นเขต
อันตราย ควรปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี ้
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และไปพบแพทย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์เพื่อวัดการปนเปื ้อนโดยใช้เครื่องมือวัดรังสี ดูแลการบาดเจ็บหรือ
ไฟไหม้และรับการป้ ายด้วยส าลีภายในจมูก 2 ข้าง เพื่อหาระดับการ
ปนเปื ้อนภายในระบบทางเดินหายใจ
- เจ้าหน้าที่จะท าการล้างตัวผู้ป่ วยจนวัดระดับรังสีได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ระดับในบรรยากาศ
-แพทย์อาจให้รับประทานยาโปแตสเซียมไอโอไดด์หรือสารไอโอดีน เพื่อ
ป้ องกันการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยอาจรับเพียงครึ่งเดียวหรือต่อเนื่อง
ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับรังสีปริมาณมาก ควรรักษาตัวในโรงพยาบาล และควรปฏิบัติ ดังนี ้
- ควรได้รับการเจาะเลือด (CBC) เป็ นระยะๆ เพื่อดูความรุนแรงของผล
การสัมผัสกับรังสีหรือสารกัมมันตภาพรังสี
- ให้แพทย์เอาชิ ้นส่วนของสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็ นของแข็งออกจาก
ตัว
- กรณีบาดเจ็บทางกาย สามารถรับการผ่าตัดได้ถ้าจ าเป็ น ขึ ้นอยู่กับ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- รักษาอาการที่เกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีแต่ละชนิดแบบเจาะจง
- เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ควรมารับการรักษาพยาบาลตามนัด
สม ่าเสมอเพื่อดูสภาพภูมิคุ้มกัน โอกาสการเกิดมะเร็ง และการท างาน
ของอวัยวะต่างๆ
2. หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อในกรณีเกิดภัย
1. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ประจ าปี 2555 คือ
1.1 นายพิริยะ เข็มพล (กงสุลใหญ่) โทร. 212-754-1770 (ส านักงาน)
โทร. 718-358-3876 (บ้าน)
11
โทร. 646-726-6566 (มือถือ)
1.2 นายปรีชา แก่นสา (รองกงสุลใหญ่) โทร. 212-754-1770 (ส านักงาน)
โทร. 646-476-4395 (บ้าน)
โทร. 917-855-8777 (มือถือ)
1.3 นางสาววรรัตน์ พิริยานสรณ์ โทร. 212-754-1770 (ส านักงาน)
โทร. 212-319-1923 (บ้าน)
โทร. 917-847-3762 (มือถือ)
2. รายชื่อวัดไทยที่ สกญ. ประสานในกรณีที่จ าเป็ นต้องจัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินชั่วคราว
2.1 วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ โทร. 631-471-8006
เมานต์ เวอร์นอน โทร. 914-699-5778
2.2 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม โทร. 718-803-9881
2.3 วัดนิวยอร์กธัมมาราม โทร. 718-335-3409
2.4 วัดมงคลเทพมุนี โทร. 215-638-9755
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจ NYPD Emergency Contact Information
3.1 Precinct 17 (Manhattan – Close to Royal Thai Consulate General Office)
1. Captain John B. Hart
167 East 51stStreet, New York, NY, 10022
Phone number: 212-826-3211
Fax number: 212-826-3233
Community Affairs: 212-826-3228
Community Policing: 212-826-3212
Crime Prevention: 212-826-3224
Domestic Violence: 212-826-3210
Youth Officer: 212-826-3207
Auxiliary Coordination: 212-826-3216
Detective Squad: 212-826-3206
2. Mr. Frank Bogucki (Detective)
Phone number: 212-826-3228
Fax number: 212-826-3243
12
3.2 Precinct 109 (Queens – Close to Royal Thai Consulate General’s Residence)
1. Deputy Inspector Brian J. Maguire
37-05 Union Street, Flushing, NY, 11354
Phone Number: 718-321-2250
Precinct: 718-321-2250
Community Affairs: 718-321-2268/69
Community Policing: 718-321-2344
Crime Prevention: 718-321-2270
Domestic Violence: 718-321-2263
Youth Officer: 718-321-2343
Auxiliary Coordinator: 718-321-2345
Detective Squad: 718-321-2294
4. ศูนย์ติดต่อของทางการสหรัฐฯ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงานของรัฐบาลกลาง
 องค์กร FederalEmergency Management Agency (FEMA)
http://www.fema.gov/ สังกัดกระทรวงHomeland Security
500 C Street SW, Washington, D.C. 20472
(202) 646-2500
 เว็บไซต์ Ready America (http://www.ready.gov) สังกัดองค์กร FEMA
 กระทรวง Homeland Security http://www.dhs.gov/files/prepresprecovery.shtm
 เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ http://weather.gov/
หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
 สถานีดับเพลิง
 สถานีต ารวจ
 หน่วยงาน Emergency Management Agency
13
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
www.disasterassistance.gov
www.firesafety.gov
www.floodsmart.gov
www.pandemicflu.gov
http://www.citizencorps.gov/index.shtm
5. หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นในมลรัฐ 10 แห่ง ภายใต้เขตอาณาของ สกญ.
มลรัฐคอนเนกติกัต (Connecticut)
Department of Emergency Management and Homeland Security
Reuben F. Bradford, Commissioner, William J. Hackett, Director
25 Sigourney Street, 6th Floor
Hartford, CT 06106
Phone: 860-256-0800 Toll free: 800-397-8876
Fax: 860-256-0815
Website: http://www.ct.gov/demhs/site/default.asp
มลรัฐเมน (Maine)
Maine Emergency Management Agency
Robert McAleer, Director
72 State House Station
45 Commerce Drive
Augusta, ME 04333
Phone: 207-624-4400 Toll free 877-789-0200, 800-452-8735
Fax: 207-287-3180
Website: http://www.state.me.us/mema/
14
มลรัฐแมสซาชูเซตส์(Massachusetts)
Massachusetts Emergency Management Agency
Kurt Schwartz, Director
400 Worcester Road
Framingham, MA 01702
Phone: 508-820-2000, 508-820-2010
Website: http://www.mass.gov/eopss/agencies/mema/
มลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์(New Hampshire)
Bureau of Emergency Management, New Hampshire Homeland Security and Emergency
Management (HSEM)
Christopher M. Pope, Director
33 Hazen Drive
Concord, NH 03305
Phone: 603-271-2231
Fax: 603-225-7341
Email: Christopher.pope@hsem.nh.gov
Website: http://www.nh.gov/safety/divisions/hsem/index.html
มลรัฐนิวเจอร์ซีย์(New Jersey)
New Jersey Office of Emergency Management
Joseph P. Paintin
Operational Planning Bureau
Emergency Management Section
NJ State Police
West Trenton, NJ 08628-0068
Phone: 609-538-6014
Email: renjoem@gw.njsp.org
Website: http://www.ready.nj.gov/
15
มลรัฐนิวยอร์ก (New York)
Division of Homeland Security and Emergency Services
Jerome M. Hauer, Commissioner
1220 Washington Avenue
State Office Campus
Building 7A Suite 710
Albany, NY 12242
Phone: 518-242-5000
Fax: 518-457-9995
Email: maildrop@semo.state.ny.us
Website: http://www.dhses.ny.gov/
มหานครนิวยอร์ก (New York City)
New York City Office of Emergency Management
Joseph F. Bruno commissioner
165 Cadman Plaza East
Brooklyn, NY 11201
Phone: 718-422-4888 or 311
Fax: 718-422-4870
Website: http://www.nyc.gov/html/oem/html/home/home.shtml
มลรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania)
Pennsylvania Emergency Management Agency
Glenn Cannon, Director
2605 Interstate Drive
Harrisburg, PA 17110
Phone: 717-651-2007
Fax: 717-651-2040
16
Email: glenncannon@state.pa.us
Website: http://www.pema.state.pa.us/portal/serv ... _home/4463
มลรัฐโรดไอส์แลนด์(Rhode Island)
Rhode Island Emergency Management Agency
MG Kevin R. McBride P.E. , Director
645 New London Avenue
Cranston, RI 02920
Phone: 401-946-9996
Fax: 401-944-1891
Email: Theresa.C.Murray@us.army.mil
มลรัฐเวอร์มอนต์(Vermont)
Vermont Emergency Management Agency
Joe Flynn, Director
Department of Public Safety
Waterbury State Complex
103 South Main Street
Waterbury, VI 05671
Phone: 802-244-8721
Fax: 802-244-8655
Email: Fflynn@dps.state.vt.us
มลรัฐโอไฮโอ (Ohio)
Ohio Emergency Management Agency
Nancy Dragani, Executive Director
2855 West Dublin-Granville Rd,
Columbus, OH 43235-2206
Phone: 614-889-7150
17
Fax: 614-889-7183
Email: ohioema@dps.state.oh.us
*ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี23 กุมภาพันธ์ 2555*
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to Be Smart อาหารสมอง

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron