Visa L1A EB-1C

IMMIGRATION LAW TODAY ความรู้เรื่องกฏหมาย อินเมกรชั่น...

Visa L1A EB-1C

Postby Tosak » Tue Mar 24, 2015 9:20 am

IMMIGRATION LAW TODAY
Ask the Expert………………………………………………………
Welcome to “Immigration Law Today” column. We are grateful to Attorney Lex Mirianthopoulos for his assistance in providing information on immigration law topics that affect the Thai community. We invite you to submit questions for consideration by emailing them to his Thai attorney at nan@lexlawusa.com, in English or Thai. Every month Lex will select one topic to respond to and post the response for everyone’s benefit.

L1A ----> EB-1C กลยุทธ์ในการยื่นขอกรีนการ์ด

ถึงแม้ว่าวีซ่า L-1 จะเป็นวีซ่าทำงานแบบชั่วคราว แต่เป็นวีซ่าประเภท สองวัตถุประสงค์หรือ “dual intent” แปลว่าผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้และผู้ติดตามสามารถยื่นขอกรีนการ์ดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการขอวีซ่า L-1 จากสถานฑูตอเมริกาที่ประเทศไทย เนื่องจากได้มีการแยกประเภทกรีนการ์ดเรียกว่า EB- 1C สำหรับผู้บริหารที่สามารถยื่นขอวีซ่า L-1 และสนใจที่จะยื่นขอกรีนการ์ดโดยเฉพาะ

วิธีการยื่นขอวีซ่าคู่กับการขอกรีนการ์ดแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนทั้งหมดสองขั้นตอนด้วยกัน คือ หนึ่ง การยื่นขอสถานะ L1a และการยื่นขอกรีนการ์ดประเภท EB-1C ถึงแม้ว่าจะแยกการยื่นขอวีซ่าและกรีนการ์ดออกต่างหากจากกัน แต่ก็ต้องเตรียมและยื่นไปพร้อมๆกันเนืองจากคุณสมบัติและข้อกำหนดของการยื่นขอวีซ่า L1a จะส่งผลต่อการยื่นขอกรีนการ์ด EB-1C

ลูกค้าหลายๆท่านเลือกใช้วิธีนี้แทนการยื่นขอ Eb5 หรือ E2 ที่ต้องมีเงินลงทุน แต่การยื่นขอวีซ่า L1a และกรีนการ์ด EB-1C ก็ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติที่ละเอียดเช่นกัน

วีซ่า L1

วีซ่า L-1 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถโยกย้ายพนักงานไปทำงานในบริษัทลูกหรือบริษัทแม่ที่อเมริกาได้ โดยที่พนักงานต้องทำงานอยู่ในบริษัทนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในระยะเวลาสามปีก่อนยื่นเรื่อง นอกจากนี้บริษัทในอเมริกายังต้องเป็นบริษัทแม่ บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาติที่อาจจะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไรหรือไม่ก็ได้

การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ เป็นกลยุทธ์ที่ดีในการขยายตลาดสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการขยายธุรกิจและบริการมาในอเมริกา โดยการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้มีข้อดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพราะอนุญาตให้มีการโยกย้ายผู้บริหารที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

วีซ่า L1 แบ่งออกเป็น L1A และ L1B L-1A มีไว้สำหรับผู้บริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของบริษัท ส่วน L-1B มีไว้สำหรับพนักงานที่มีความรู้หรือทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการบริการหรือสินค้าของบริษัทและต้องการเดินทางมาอเมริกาเพื่อถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่พนักงานในบริษัทที่อเมริกากรีนการ์ดประเภท EB-1C

กรีนการ์ดประเภทนี้ เป็นการยื่นขอกรีนการ์ดจากการทำงาน ที่มีไว้สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจหรือกีฬา โดยที่อิมมิเกรชั่นมีโควต้าสำหรับการยื่นขอกรีนการ์ดประเภทนี้อยู่ที่ 40,000 ที่ต่อปี คุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะยื่นขอกรีนการ์ดประเภทนี้ใกล้เคียงมากกับการยื่นขอวีซ่าประเภท L-1A คือ
• ผู้ยื่นต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีภายในระยะเวลาสามปีก่อนยื่นที่บริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะยื่นขอให้มีการย้ายตำแหน่งมาในอเมริกา ในตำแหน่งผู้บริหาร
• บริษัทต้องทำธุรกิจอยู่ในอเมริกาและประเทศอื่น
• บริษัทในอเมริกาต้องตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี
การยื่นขอวีซ่าและกรีนการ์ดประเภทนี้มีเงื่อนไขค่อนข้างมาก แต่หากคุณมีคุณสมบัติตามที่อิมมิเกรชั่นกำหนดแล้ว การยื่นขอวีซ่าและกรีนการ์ดประเภทนี้ก็เป็นวิธีดีและเคสประสบความสำเร็จสูง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทนายความคนไทย คุณนันทนิตย์
Tel: 212 500 6039 & 203 359 4000
nan@lexlawusa.com
www.lexlawusa.com
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to Be Law กฏหมาย อินเมเกชั่น

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest