L-1 Visa

IMMIGRATION LAW TODAY ความรู้เรื่องกฏหมาย อินเมกรชั่น...

L-1 Visa

Postby Tosak » Mon Apr 27, 2015 8:29 am

IMMIGRATION LAW TODAY
Ask the Expert………………………………………………………
Welcome to “Immigration Law Today” column. We are grateful to Attorney Lex Mirianthopoulos for his assistance in providing information on immigration law topics that affect the Thai community. We invite you to submit questions for consideration by emailing them to his Thai attorney at nan@lexlawusa.com, in English or Thai. Every month Lex will select one topic to respond to and post the response for everyone’s benefit.
เดือนนี้เราจะเขียนเรื่องการยื่นขอวีซ่า L-1 ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีและบันไดสู่การยื่นขอกรีนการ์ด

วีซ่า L-1 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถโยกย้ายพนักงานไปทำงานในบริษัทลูกหรือบริษัทแม่ที่อเมริกาได้ โดยที่พนักงานต้องทำงานอยู่ในบริษัทนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในระยะเวลาสามปีก่อนยื่นเรื่อง นอกจากนี้บริษัทในอเมริกายังต้องเป็นบริษัทแม่ บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาติที่อาจจะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไรหรือไม่ก็ได้

การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ เป็นกลยุทธ์ที่ดีในการขยายตลาดสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการขยายธุรกิจและบริการมาในอเมริกา โดยการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้มีข้อดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพราะอนุญาตให้มีการโยกย้ายผู้บริหารที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ อย่างไรก็ดี หากบริษัทที่จะยื่นเรื่องเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากนัก อิมมิเกรชั่นจะตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น ดังนั้นการได้รับความช่วยเหลือจากทนายทางด้านอิมมิเกรชั่นที่มีประสบการณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

วีซ่า L1 แบ่งออกเป็น สองประเภท ประเภทแรกมีไว้สำหรับผู้บริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของบริษัท ส่วน ประเภทที่สอง มีไว้สำหรับพนักงานที่มีความรู้หรือทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการบริการหรือสินค้าของบริษัทและต้องการเดินทางมาอเมริกาเพื่อถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่พนักงานในบริษัทที่อเมริกา
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของวีซ่า L1 คือต่อไปผู้ยื่นสามารถยื่นขอกรีนการ์ดประเภท EB (1) (C ) ได้ ซึ่งการยื่นขอกรีนการ์ดประเภทนี้จะได้ง่ายขึ้นหากยื่นเรื่องวีซ่า L1 ผ่านแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทนายความคนไทย คุณนันทนิตย์
Tel: 212 500 6039 & 203 359 4000
nan@lexlawusa.com
www.lexlawusa.com
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to Be Law กฏหมาย อินเมเกชั่น

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron