รายงานการประชุมครั้งที่ 10 /2560

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 10 /2560

Postby Tosak » Fri Jan 05, 2018 10:58 pm

รายงานการประชุมประเมินผลการทำงานประจำปี 2560

ครั้งที่ 10/2560

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระทองตะวัน สุชาโต รักษาการเจ้าอาวาส เบอร์โทร (781)999-1035
พระคณิต อธิปุญโญ ดำเนินการประชุม เบอร์โทร (781)271-0989
พระณัฐฐพล ขันติโก เบอร์โทร (774)713-0381

ฝ่ายฆราวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ (617)922-6253
2.คุณวีระชาติ ศรีไพร รองประธาน (978)826-8610
3.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม รองประธาน (508)933-4751
4.คุณวรรณวิภา คูเชียร่า รองประธาน (617)650-4013
5.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก (978)531-3725
6.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ (978)775-5440
7.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา ประชาสัมพันธ์ (603)759-3170
8.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร ประชาสัมพันธ์ (978)328-9608
9.คุณกล้า ศรีทอง ประชาสัมพันธ์ (978)728-8945
10.คุณลัดดา อู่อรุณ ประชาสัมพันธ์ (978)397-5002
11.พันทิวา บัสสัน ประชาสัมพันธ์ (978)394-1045
12.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์ รองเหรัญญิก (617)332-6668
13.คุณถนอม รอดพ่าย เบอร์โทร (617)838-8104
14.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี (978)398-7507
15.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม (617)360-1777
16.คุณสมยศ สุขเทวา (617)922-6254
17.คุณกัลยา ขันธะวุฒิ (978)968-3206
19.คุณรัชนี สุขสมบูรณ์ (781)874-1551
20.คณอุลัย ศรีไพร (978)569-8728
21.คุณอภิศักดิ์ พรหมสิทธิ์ (347)669-2277
22.คุณสมจิตรา เคน (339)927-3088
23.สุปราณี นาซาเรียน (617)331-0939
24.คุณสุรัตน์ อุประ (978)833-4418

เปิดประชุม เวลา 12:30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

องค์กรบริหารวัด ประกอบไปด้วย กรรมการบริหารฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการบริหารฝ่ายฆราวาสดูแลบริหารการจัดการองค์กร และคณะอนุกรรมการช่วยสนับสนุนการบริหารองค์กร กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในการออกเสียงจะต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส

ลำดับแรก คือ ตำแหน่งเจ้าอาวาส นับจากที่อาจารย์นิโรจน์กลับไปพำนักที่เมืองไทย ทำให้ไม่มีเจ้าอาวาสประจำวัดบอสตันพุทธวราราม ทุกฝ่ายเห็นชอบให้อาจารย์ทองตะวัน สุชาโตรักษาการณ์แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งมติในที่ประชุมยังคงเห็นชอบให้คงชื่อสมเด็จพระวันรัต และพระเทพกิตติวิมล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บอร์ดบริหารประจำวัดบอสตันพุทธวราราม
ลำดับต่อมา คุณเปี่ยม ศุขเทวา ประธานฝ่ายฆราวาสเสนอให้เพิ่มตำแหน่งรองประธาน ในที่ประชุมจึงเสนอให้คุณเบญจา แม็ควิลเลียม และคุณวรรณวิภา คูเชียร่า รับตำแหน่งรองประธานร่วมกับคุณวีระชาติ ศรีไพรที่ดำรงตำแหน่งรองประธานคงไว้อยู่แล้ว
ตำแหน่งอื่นๆ คือ ทีมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา คุณพรรณทิวา บัสสัน คุณลัดดา อู่อรุณ คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร และคุณกล้า ศรีทอง


วาระที่ 2 เตรียมงานวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561

กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นวันทำบุญส่งท้ายปีเก่า และพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความเหมาะสมดีงาม ความมีสิริมงคลย่อมป้องกันทุกข์ และ ภยันตรายต่างๆ ในการก้าวเดินต่อไปของชีวิต สิ่งที่ดีทั้งหลายย่อมเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีต่อไป ทางวัดจะเริ่มพิธีสวดมนต์ตั้งแต่ 19:00 น. เป็นต้นไป ในที่ประชุมพระคณิต อธิปุญโญ ได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ให้นำไข่ และส้ม มาร่วมบริจาคเพื่อแจกให้สาธุชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่ระลึกกลับบ้าน การไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีที่เหมาะสมสามารถจูงใจให้กายละเอียดสนับสนุนวัดในภายภาคหน้าเช่นกัน


วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

3.1 กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ของทุกปี

3.2 โครงการ “กลุ่มสวดมนต์” และ “กลุ่มเจริญภาวนา” ที่พระสงฆ์ประจำวัดบอสตันพุทธวราราม จะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยในท้องถิ่นเข้าวัดปฏิธรรม เพื่อเพิ่มศรัทธาทางพุทธศาสนาให้กับประชาชนชาวไทยในต่างแดน และคนต่างชาติที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดบอสตันมากขึ้นกว่าเดิม

3.3 ค่า Mortgage หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ธนาคารทุกเดือน ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยหารายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้

3.4 คุณกัลยารัตน์ ริมฝาย ครูนาฏศิลป์ประจำวัดบอสตัน ขอแจ้งข่าวว่างานสงกรานต์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2561 ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้เราได้รับโอกาสดีโดยจะมีคณะนาฏศิลป์ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียนจากเมืองไทยมาช่วยร่วมแสดงในงาน และช่วยทางวัดจัดเตรียมงาน โดยการแสดงที่คณะนาฏศิลป์เตรียมมาจะเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อน เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมทำบุญงานสงกรานต์มากขึ้น โดยคณะนาฏศิลป์ดังกล่าวมีทั้งหมด 12 คน เป็นผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 9 คน คณะนาฏศิลป์จะเดินทางมาถึงและพักที่วัดบอสตันพุทธวรารามวันที่ 25-29 เมษายน พ.ศ.2561

3.5 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในที่ประชุม ขอให้มีประกาศเกียรติคุณให้คณะนาฏศิลป์ และร่างจดหมายขอบคุณผู้อุปการะคุณร่วมทำบุญกับวัดบอสตันพุทธวราม และให้มีการแจกประกาศเกียรติคุณบนเวทีงานสงกรานต์
ปิดประชุมเวลา 14:30 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest