รายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2561

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2561

Postby Tosak » Sun Feb 04, 2018 8:18 pm

รายงานการประชุม ขอมีพระประจำวัดเพิ่ม

ครั้งที่ 1/2561

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระทองตะวัน สุชาโต รักษาการเจ้าอาวาส เบอร์โทร (781)999-1035
พระณัฐฐพล ขันติโก เบอร์โทร (774)713-0381

ฝ่ายฆราวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ (617)922-6253
2.คุณวีระชาติ ศรีไพร รองประธาน (978)826-8610
3.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม รองประธาน (508)933-4751
4.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก (978)531-3725
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ (978)775-5440
6.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา ประชาสัมพันธ์ (603)759-3170
7.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร ประชาสัมพันธ์ (978)328-9608
8.คุณกล้า ศรีทอง ประชาสัมพันธ์ (978)728-8945
9.คุณลัดดา อู่อรุณ ประชาสัมพันธ์ (978)397-5002
10.พันทิวา บัสสัน ประชาสัมพันธ์ (978)394-1045
11.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์ รองเหรัญญิก (617)332-6668
12.คุณถนอม รอดพ่าย เบอร์โทร (617)838-8104
13.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี (978)398-7507
14.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม (617)360-1777
15.คุณสมยศ สุขเทวา (617)922-6254
16.คุณกัลยา ขันธะวุฒิ (978)968-3206
17.คุณรัชนี สุขสมบูรณ์ (781)874-1551
18.คณอุลัย ศรีไพร (978)569-8728
19.คุณอภิศักดิ์ พรหมสิทธิ์ (347)669-2277
20.คุณสมจิตรา เคน (339)927-3088
21.สุปราณี นาซาเรียน (617)331-0939
22.คุณสุรัตน์ อุประ (978)833-4418

เปิดประชุม เวลา 12:45 น.

วาระที่ 1 ขออนุมัติพระภิกษุสงฆ์มาประจำวัดบอสตัน

เนื่องจากวัดบอสตันอยู่ในความดูแลของสมเด็จพระวันรัต จึงใคร่อยากปฏิบัติตามกฎที่ว่า หากวัดใดมีพระประจำวัดไม่ถึง 5 รูปจะไม่มีสิทธิ์จัดงานกฐิน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการวัดทุกท่านพิจารณา และสนับสนุนการขอวีซ่า R1 ให้กับพระสงฆ์จากเมืองไทยที่จะมาพำนักอยู่วัดบอสตันเพิ่มอีก 2 รูป โดยทาง USCIS จะมีคู่มือที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระ โดยทางสถานฑูตจะรับแบบฟอร์มทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน และจะมีการพิจารณาอนุมัติในวันที่ 15

พระ 2 รูปที่จะมาประจำวัดบอสตันเพิ่มเติมได้แก่ พระสมาน แก้วอามาตย์ ฉายา พระสมานฐิตสีโล และพระไพรวัลย์ บรรเทาพิษ ฉายา อภิวัณโณ ในที่ประชุมท่านเกรียงได้บอกถึงหน้าที่หลักของพระภิกษุสงฆ์ ว่ามีหน้าที่บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ไหว้พระ สวดมนต์ เผยแพร่ศาสนาแก่ฆราวาสในท้องถิ่น


วาระที่ 2 มติของคณะกรรมการในที่ประชุม

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีพระประจำวัดเพิ่ม และให้ความร่วมมือเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ค่าวีซ่า $460 และค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน $2,000


วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

3.1 โครงการ “กลุ่มสวดมนต์” และ “กลุ่มเจริญภาวนา” ที่พระสงฆ์ประจำวัดบอสตันพุทธวราราม จะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยในท้องถิ่นเข้าวัดปฏิธรรม เพื่อเพิ่มศรัทธาทางพุทธศาสนาให้กับประชาชนชาวไทยในต่างแดน และคนต่างชาติที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดบอสตันมากขึ้นกว่าเดิม

3.2 มติของที่ประชุมสนับสนุนให้มีโครงการกลุ่มสวดมนต์ และเจริญภาวนาทุกเดือน เริ่มต้นโครงการครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม กำหนดให้เริ่มต้นปฏิบัติธรรมเวลา 19.00 น. และให้เสร็จสิ้นการสวดมนต์ เจริญภาวนาในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 รวมเวลา 3 วัน 2 คืน จิตที่สุข สงบ จะทำให้เกิดความสุขจากภายใน

3.3 การหารายได้เพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวัดบอสตันพุทธวราราม

คุณกล้า ศรีทอง หนึ่งในคณะกรรมการวัดบอสตัน ได้เสนอในที่ประชุมให้ร่วมออกร้าน Folk Festival ณ เมือง Lowell มลรัฐ Massachusetts และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการให้ช่วยกันทำอาหาร และจัดร้าน โดยคาดว่าจะมีรายได้จากงานนี้ $5,000-$10,000 งาน Folk Festival นี้จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน โดย

วันศุกร์งานจะเริ่มเวลา 16:00 น.- 21:00 น.
วันเสาร์งานจะเริ่มเวลา 7:00 น. – 21:00 น. และ
วันอาทิตย์จะเริ่มเวลา 13:00 น.- 21:00 น.

3.4 พาหนะ ประจำวัดของพระภิกษุสงฆ์

ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ของวัดบอสตันที่ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ มีข้อสรุปว่าเราจะใช้รถตู้ Honda Odyssey คันใหม่ที่ได้มาจากท่านพระครู ส. จากมลรัฐ Florida ที่จ่ายเงินดาวน์ค่ารถให้เป็นจำนวน $5,000 และท่านทองตะวัน กับท่านคณิต จะร่วมกันรับผิดชอบค่าผ่อนรถในแต่ละเดือน และคุณเอ๋ นิศารัตน์ เมร่า จะรับผิดชอบค่าประกันรถให้

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2778
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest