รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2016

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2016

Postby Tosak » Fri Sep 16, 2016 9:30 am

รายงานการประชุมการจัดงานวันออกพรรษา และงานกฐินสามัคคี

ครั้งที่ 3/2016

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์ทองตะวัน สุชาโต ประธานสงฆ์
พระอาจารย์คณิต อธิปุญโญ ดำเนินการประชุม
พระวิทยา นามคุณ


ฝ่ายฆาวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง ครูใหญ่
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
6.คุณสุภาพรรณ มันตะสูตร
7.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
8.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
9.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
10.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
11.คุณพรรณทิวา บัสสัน
12.คุณสมจิตรา เคน
13.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
14.คุณธนาภรณ์ ไตรยวงศ์
15.คุณกิ่ง ศรีไพร
16.อาพัทธ์
17.คุณถนอม ไส้กรอกอีสาน
18.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
19.คุณเลวตา เลิศแสง
20.คุณสมยศ สุขเทวา
21.คุณรัชนี สุขสมบูรณ์
22.คุณกมลวรรณ บราวน์
23.คุณซูซาน
24.คุณอรสา
25.คุณนิศารัตน์ เมรา
26.คุณกัลยา ขันธวุฒิ
27.คุณมาร์ค ดิแอช
เปิดประชุม เวลา 12:30 น.


พระอาจารย์คณิตกล่าวเปิดประชุม โดยเสนอให้ทุกฝ่ายปรับความเข้าใจ มีน้ำหนึ่งเดียวกันทั้งฝ่ายสงฆ์และฆารวาสเพื่อให้ทุกงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความสามัคคีในการสร้างสรรค์งานสำหรับชุมชนคนไทยในบอสตันและในละแวกใกล้เคียง จากนั้นรองประธานฝ่ายฆารวาสได้เสนอให้มีการประชุมกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน เข้าร่วมประชุมกันทุกเดือน เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว และชัดเจนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ดำเนินการประชุมฝ่ายสงฆ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้


วาระที่1. เตรียมสถานที่จัดงานวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
มีการแจกแจงแต่ละแผนกในการทำงาน ดังนี้

1.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา(หัวหน้าฝ่าย) คุณลัดดา สุวรรณสิงห์(ผู้ช่วย)

1.2 เหรัญญิก ได้แก่ คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ และคุณสมจิตรา เคน

1.3 ฝ่ายสังฆทาน ได้แก่ คุณกมลวรรณ บราวน์ คุณธนาภรณ์ ไตรยวงศ์

1.4 ฝ่ายภัตตาหารและโรงทาน ได้แก่ คุณสมยศ สุขเทวา คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม คุณนิศารัตน์ เมธา คุณอรสา คุณกัลยา คุณฉวีวรรณ และคุณพัทธ์

1.5 ฝ่ายจัดสถานที่ คณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลหลัก มีฝ่ายฆราวาสอันได้แก่ คุณเปี่ยม สุขเทวา คุณวีรชาติ ศรีไพร และคุณมาร์ค ดีแอช ช่วยตบแต่งสถานที่

1.6 สถานที่จอดรถ และอำนวยความสะดวก ได้แก่ คุณกล้า และคุณต้วาระที่ 2. เรื่องงานกฐินสามัคคี อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

2.1 ประธานกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ได้แก่ พระครูสังฆรักษ์สรวิท จากมลรัฐฟลอริดา

2.2 เนื่องจากวัดบอสตันครบรอบ 20 ปี จะมีการนิมนต์พระ 20 รูปมาร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

2.3 ผ้าไตร สำหรับพระสงฆ์ 20 ไตร โดยมีอยู่แล้ว 8 ไตร จึงต้องสั่งตรงจากเมืองไทยทั้งสิ้นอีก 12 ไตร

2.4 รายละเอียดสิ่งของ และปัจจัยถวายพระ มีดังต่อไปนี้
2.4.1 ผ้าไตรสำหรับพระสงฆ์ชุดละ 3,800 บาท
($150 สำหรับชุดใหญ่,$99 สำหรับใช้สังฆทาน)
2.4.2 บริวารกฐิน(ย่าม) 50 ใบ ใบละ 800 บาท ($30)
2.4.3 ถุงนอน(sleeping bag) ถุงละ 900 บาท ($30)
2.4.4 กระเป๋าใส่โทรศัพท์(ย่ามเล็ก) ใบละ 300 บาท($10)

ระหว่างการประชุมมีการแจกแจงสิ่งของและปัจจัยในการจัดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดศรัทธามอบปัจจัยในการทำบุญต่างๆ ดังนี้ คุณนิศารัตน์ เมธาร่วมทำบุญ $100 คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู $200 คุณเบญจา แม็ควิลเลียม $200

วาระที่ 3 โภชนาการ และโรงทาน
เนื่องจากปี 2559 นี้ วัดบอสตันพุทธวรารามครบรอบ 20 ปีในการก่อตั้ง และเป็นงานกฐินใหญ่ประจำปีของวัดบอสตันฯ ทางคณะสงฆ์จึงเสนอให้ร่วมกันแสดงความสามัคคีในการจัดงาน ทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆารวาส และประชาชนชาวไทยในต่างแดนที่มาร่วมงาน โดยจัดเป็นโรงทานไม่มีการออกร้านค้าขายของใดๆ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับความปิติสุขและความยินดีเมื่อเสร็จสิ้นงาน

3.1 ควบคุมดูแลโรงทานหลัก ได้แก่ คุณพัทธ์ โดยมีคุณปรุงสุคนธ์ร่วมบริจาค $100 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงทาน


วาระที่ 4. เรื่องการเปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอสตันพุทธวราราม โดยมี คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง เป็นผู้รับผิดชอบ และดำรงตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนวัดบอสตันพุทธวราราม

4.1 เปิดรับสมัครนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา
10:00-14:00 น.

4.2 จะมีการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย เพื่อแบ่งนักเรียนตาม ความสามารถและอายุ

4.3 มีการเปิดการเรียน-การสอนวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.3.1 วิชาภาษาไทยสำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไป
4.3.2 วิชาภาษาไทยาสำหรับผู้ใหญ่
4.3.3 วิชาดนตรีไทยสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
4.3.4 วิชานาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
4.3.5 วิชามวยไทยและศิลปะการต่อสู้สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การใช้ห้องครัวร่วมกันของทุกฝ่าย ขอให้ผู้ที่ใช้ห้องครัวช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดหลังการใช้ เพื่อป้องกันสัตว์เล็กเข้ามาทำลายอาหารแห้งที่ได้กักเก็บไว้
ปิดการประชุม เวลา 14:15 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้จดการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron