รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2017

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2017

Postby Tosak » Sun Apr 02, 2017 4:49 pm

รายงานการประชุมเรื่องตำแหน่งเจ้าอาวาสประจำวัดบอสตันพุทธวราราม

ครั้งที่ 4/2017

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2017

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

1.พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
2.พระทองตะวัน สุตโต
3.พระคณิต อธิปุญโญ

ฝ่ายฆารวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
3.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
4.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
5.คุณสมจิตรา เคนน์
6.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง
7.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์
8.คุณกล้า ศรีทอง
9.คุณนิศรารัตน์ เมธา
10.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี

เปิดประชุม เวลา 16:30 น.


วาระที่ 1. ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 หนังสือจากคณะกรรมการบริหารวัดบอสตันพุทธวราราม พร้อมแนบรายชื่อกรรมการบอร์ด มติที่ 1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2560 เรื่องขออนุญาตมีเจ้าอาวาสได้ถึงประธานกรามการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

วาระที่ 2 เรื่องการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม ของพระนิโรจน์ ฐิตโชติโก (พระครูวิฑิตธรรมสาร)

หลังจากที่ทางคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบจากคณะกรรมการบริหารวัดบอสตัน ทางคณะสงฆ์ฯ จำนวน 4 รูป คือ พระเทพกิตติวิมล พระวิธูรธรรมาภรณ์ พระครูวิทูรธรรมประกาศ และพระครูโสภณธรรมวิเทศ ได้ รึกษาหารือกับพระครูวิฑิตธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบอสตัน และพระครูวิฑิตธรรมสาร ได้รับมติของกรรมการบริหารวัดบอสตันพุทธวราราม และทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม ในจดหมายที่พิเศษ/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560

วาระที่ 3 อนุญาตให้มีเจ้าอาวาสรูปใหม่

ทางกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม และมีมติอนุญาตให้มีเจ้าอาวาสรูปใหม่ โดยมีหนังสือแจ้งจากสำนักงานประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ ธสอ.83/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

วาระที่ 4 ตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม

ในระหว่างที่รอเจ้าอาวาสองค์ใหม่ที่จะมาดูแลปกครองวัด ทางคณะกรรมการบริหารวัดบอสตันพุทธวราราม ได้เสนอให้พระคุณเจ้า พระทองตะวัน สุชาโต เป็นผู้ดูแล และรักษาการแทนตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุม

วาระที่ 5 เจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2560

พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา และประธานในที่ประชุม ได้แจ้งข่าวดีให้ที่ประชุมทราบว่า มีโอกาสให้พบและหารือกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระวันรัตเมตตาจะรับเป็นเจ้าภาพกฐินในปี 2560 นี้ ทั้งนี้ประธานจะดำเนินการ ออกหนังสือกราบเรียนเชิญท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อีกครั้งหนึ่ง


ปิดการประชุมเวลา 18:00 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้จดบันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron