รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2017

รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม...

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2017

Postby Tosak » Tue May 09, 2017 2:14 pm

รายงานการประชุมการจัดงานสงกรานต์

ครั้งที่ 5 /2017

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560

ณ วัดบอสตันพุทธวราราม


ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายสงฆ์

พระทองตะวัน สุชาโต

พระคณิต อธิปุญโญ

ฝ่ายฆารวาส

1.คุณเปี่ยม สุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณวีรชาติ ศรีไพร รองประธาน
3.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
4.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
5.คุณสมจิตรา เคนน์
6.คุณวรภัทร์ งามเจริญธนา
7.คุณลัดดา สุวรรณสิงห์
8.คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
9.คุณรำไพ หงษ์ทอง
10.คุณถนอม รอดภัย
11.คุณพรรณทิวา บัสสัน
12.คุณนิศารัตน์ เมธา
13..คุณหลุยส์ อุปาระ
14.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
15.คุณป้าแอ๊ว รอดภัย
16.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
17.คุณอุไร ลือดารา
18.คุณกัลยา ขันธวุฒิ
19.คุณมาร์ช ดิแอซ
20.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง

21.คุณสมยศ สุขเทวา
22.คุณซูซาน อุปาระ
23.คุณคริสตินา อุปาระ
24.คุณประชา เอี่ยมรานนท์เปิดประชุม เวลา 12:45 น.


ประธานกล่าวเปิดประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้


วาระที่1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และที่ปรึกษา ประจำปี. พุทธศักราช 2560-2562

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารวัดบอสตันพุทธวราราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ช่วยกันรับผิดการงานทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เจ้าอาวาส หัวหน้าสงฆ์ เจ้าหน้าที่อำนวยการบริหารมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้ง ถอดถอน และบริหาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริหารวัดในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประการ

1.1 กรรมการบริหารฝ่ายบรรพชิต

1.เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานอำนวยการบริหาร
2.พระกิตติสารโสภณ รองประธานอำนวยการบริหาร
3.พระทองตะวัน สุชาโต รักษาการเจ้าอาวาส/ประธานกรรมการ
4.พระคณิต อธิปุญโญ กรรมการ/เลขานุการวัด
5.พระพิเชษฐ์ มูลวังโส กรรมการ
6.พระวิทยา จิรปัญโญ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
7.พระไพวัลย์ อภิวัณโณ กรรมการ


1.2 กรรมการบริหารฝ่ายคฤหัสถ์

1.คุณเปี่ยม ศุขเทวา ประธานกรรมการ
2.คุณวีระชาติ ศรีไพร รองประธานกรรมการ
3.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์ เหรัญญิก
4.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ เลขาธิการ
5.คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล กรรมการ
6.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง กรรมการ
7.คุณนิศารัตน์ เมร่า กรรมการ
8.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี กรรมการ
9.คุณเบญจา แม็ควิลเลี่ยม กรรมการ
10.คุณกล้า ศรีทอง กรรมการ
11.คุณสมจิตรา เคนน์ กรรมการ
12.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู กรรมการ
13.คุณศศิธร ธนะกิจ กรรมการ
14.คุณมาร์ช ดิแอช กรรมการ


1.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม

1.คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
2.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ
3.คุณสมจิตรา เคนน์
4.คุณกล้า ศรีทอง
5.คุณนิศารัตน์ เมร่า
6.คุณลัดดา อู่อรุณ
7.คุณวรภัทร งามเจริญธนา
8.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง


1.4 ฝ่ายการเงิน

1.คุณสมพิศ ศศลักษณานนท์
2.คุณวีระชาติ ศรีไพร
3.คุณสมจิตรา เคนน์
4.คุณศศิธร ธนกิจ
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ


1.5 ฝ่ายอุปโภค บริโภค

1.คุณอ่อนสา โพธิ์พิธี
2.คุณนิศารัตน์ เมร่า
3.คุณชัยวัฒน์ เพชรเอี่ยม
4.คุณฉวีวรรณ ศรีวิไลลักษณ์
5.คุณกัลยา ขันธวุฒิ


1.6 ฝ่ายการต่างประเทศ

1.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
2.คุณมาร์ช ดิแอช


1.7 ฝ่ายศิลปกรรม ตบแต่งสถานที่

1.คุณเปี่ยม ศุขเทวา
2.คุณรำไพ หงส์ทอง
3.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม
4.คุณพรรณวิภา ร็อคเกต
5.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ


1.8 ฝ่ายการพยาบาล
1.นายแพทย์ประชา เอี่ยมรานนท์
2.คุณขวัญสมร โอคอน
3.คุณสุริยา แสงทรัพย์


1.9 ฝ่ายศาสนพิธี

1.คุณวีระชาติ ศรีไพร
2.มหาพงศ์
3.มหาทัศนันท์


1.10 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย / การจราจร

1.คุณกล้า ศรีทอง
2.คุณต้น และทีมงาน

1.11 ฝ่ายธุรการ / ประสานงาน

1.คุณเปี่ยม ศุขเทวา
2.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ
3.คุณสมจิตรา เคนน์
4.คุณวรภัทร งามเจริญธนา
5.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง


1.12 ฝ่ายการศึกษา /ดูแลบริหารโรงเรียนภาษาไทยวัดบอสตันพุทธวราราม

1.คุณฉัตรสุดา ไกรว่อง
2.คุณวรภัทร งามเจริญธนา
3.คุณกันยารัตน์ ริมฝาย
4.คุณถนอมสร้อย สรรพศรี
5.คุณปิยะรัตน์ ไร่ทิม
6.คุณคอแนล โรบินสัน
7.คุณสมจิตรา เคนน์
8.คุณสุปราณี นาซาเรียน


1.13 ฝ่ายช่างภาพ / วีดีโอ

1.คุณวิสูตร ศึกษาการ
2.มหานพนันท์
3.มาร์ช ดิแอช


1.14 กรรมการอุปถัมภ์ทั่วไป

1.คุณปรุงสุคนธ์ ชมภู
2.คุณเปี่ยม ศุขเทวา
3.คุณสมยศ ศุขเทวา
4.คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
5.คณฉัตรสุดา ไกรว่อง
6.คุณพรรณทิวา บัสสัน
7.คุณลัดดา อู่อรุณ
8.คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ
9.คุณสมจิตรา เคนน์
10.คุณเบญจา แม็ควิลเลียม


วาระที่ 2 ลำดับการแสดงบนเวทีงานสงกรานต์ประจำปี 2560

10:45 น. โชว์ตะกร้อวง

11:00 น. แบงค์โชว์เพลงลูกทุ่ง 2 เพลง เพื่อเรียกความสนใจ

*พิธีกรประกาศเชิญชวนกองเชียร์นางสงกรานต์บานไม่รู้โรย ให้ซื้อดอกไม้และพวงมาลัย
(ดอกไม้ได้ 5 คะแนน ราคา 3 ดอก $10 , พวงมาลัยได้ 2 คะแนน ราคา 3 พวง $5)

11:15 น. ประกวดนางสงกรานต์บานไม่รู้โรยรอบแรก ให้สาวงามแนะนำตัว รับดอกไม้ และพวงมาลัยจากกองเชียร์

11:45 น. การแสดงจากเด็กนักเรียน รร. ภาษาไทยวัดบอสตันพุทธวราราม
- การแสดงชุดที่ 1 เป็นการโชว์ดนตรีไทย และจินตลีลาเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง”
- การแสดงชุดที่ 2 จินตลีลาเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”

12:15 น. พิธีกรประกาศขายพวงมาลัย และเรียกนางงามขึ้นเวทีเพื่อรับพวงมาลัยจากกองเชียร์

12:25 น. โชว์มวยไทย

12:35 น. โชว์เพลงลูกทุ่งจากน้องแบงค์ และนักร้องผู้ชนะเลิศการประกวดบอสตัน ไทยคาราโอเกะ ประจำปี 2017 พร้อมแดนเซอร์

12:45 น. พิธีกรประกาศผลนางงามขวัญใจวัดบอสตัน และนางงามผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย (ประกาศเชิญคณะกลองยาวให้มาประจำหน้าเวทีด้านล่าง)

1:00 น. ถาม-ตอบ นางงามผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

1:10 น. คณะกลองยาวเล่นโชว์หน้าเวทีด้านล่างเพื่อรอประกาศผลนางงาม 3 คนสุดท้าย
1:20 น. ประกาศผลนางสงกรานต์บานไม่รู้โรยประจำปี 2017 รองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 มอบมงกุฎ สายสะพาย และรางวัล

1:30 น. ขอเชิญนางสงกรานต์บานไม่รู้โรย พร้อมทั้งรองอันดับ 1 รองอันดับ 2 และผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมแห่กลองยาวรอบวัด


ปิดประชุมเวลา 2:45 น.

ศศิวิมล ชำนาญกิจ ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2780
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมวัดบอสตันพุทธวราราม

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron