รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 3/2556

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 3/2556

Postby Tosak » Tue Oct 29, 2013 10:05 am

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 3/2556
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556
เวลา :13.00 - 15.00
สถานที่ประชุม : ร้าน Montien
63 Stuart St. Boston, MA 02116 Tel. 617 338 5600
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
3. คุณวิสูตร ศึกษาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
5. ธีรเดช เวชธนากร ฝ่ายจัดหารายได้
6. ไพจิตร จันทรมนะเจริญ กรรมการ
7. ทศพร อินทรบำรุง
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- กิจกรรมของสมาคมในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ถือว่าได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
- ประเด็นที่สมาคมยังต้องการทำให้ดีขึ้น คือ การทำให้คนไทยใน Boston และในเขต New England เห็นความสำคัญของสมาคมมากขึ้น และช่วยกันสนับสนุนการคงอยู่ของสมาคม
- หนังสือ BE Variety จะมีการตีพิมพ์ถึงแค่สิ้นปี 2556/2013 นี้ หลังจากนั้น จะทำเป็น application ลงบน smart phone เพราะมีต้นทุนในการดำเนินการ และการดูแลรักษาน้อยกว่าการทำหนังสือ แต่ก็มีข้อเสียคือ จะทำให้เกิดช่องว่างขึ้นของการรับรู้ข่าวสารจากสมาคม เพราะบางท่านอาจจะไม่ทราบ หรืออาจจะไม่มีความประสงค์จะซื้อ application

วาระที่ 2 แก้ไขกฎข้อบังคับของสมาคม และกำหนดคุณสมบัติของนายกสมาคม
- ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ต้องเป็น permanent resident หรือ citizen เท่านั้น และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต New England
- จากเดิมที่อายุขั้นต่ำของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ต้องมีอายุ 30 ปีขึ้นไป แก้ไขใหม่คือ ให้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
- กำหนดการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กำหนดให้นายกสมาคมมีเงินเดือนปีละ $2,400 หลังจากหักค่าใช่จ่ายของสมาคมในแต่ละปี

วาระที่ 3 กำหนดขั้นตอนการเลือกตั้งนายกสมาคมไทย-บอสตัน
- ปิดรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (February 28, 2014)
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม ปี 2014
- จัดการเลือกตั้งในวันสงกรานต์ ปี 2014 ณ วัดบอสตันพุทธวราราม และวัดนวมินทรราชูทิศ

วาระที่ 4 หารือเรื่องการจัดหารายได้เข้าสมาคม
- หลังจากทำ application ลงใน smart phone เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาคม จะมีการตั้งราคาสำหรับ download ไว้ที่ $1.99 - $ 2.99 ปีละ 1 ครั้ง

ปิดประชุมเวลา 15.00น.
พิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ- บันทึกการประชุม/ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron