รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2557

Postby Tosak » Mon Sep 29, 2014 9:58 am

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2557
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00น. – 16.00น.
ณ ร้านอาหาร Rod-Dee 1 1424 Beacon St Brookline, MA Tel.617-738-4977
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณธีรเดช เวชธนากร ฝ่ายจัดหารายได้
3. คุณภรณี มณีเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
4. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
6. คุณเชิดชัย เชียงหว่อง สาราณียากรและบันทึกภาพนิ่ง
7. คุณนภัสสร ปริญญาประเสริฐ คณะกรรมการ
8. คุณกัณกวี กาญจนะเดชะ คณะกรรมการ
9. คุณณิชาภัทร นิมิตสกุลชัย คณะกรรมการ
10. คุณวิสูตร ศึกษาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. คุณนฤมล เจนกิจเจริญชัย คณะกรรมการ
12. คุณณัฐพล ว่องไวพาณิชย์ คณะกรรมการ
13. คุณเขมชาติ เกิดสมบูรณ์ คณะกรรมการ
14. คุณจารุณี นักระนาด-มาร์ซิลลี่ คณะกรรมการ
11. คุณศุภธิดา ณ น่าน ผู้ช่วยเลขานุการ
วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
• เชิญร่วมประชุมกับสมาคมไทยร่วมกับรัฐอื่นๆในอเมริกา
• ทางกงสุลเชิญร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดงานไทยไนท์

วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ
• Update รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
วาระการประชุมที่ 3 การประเมินผลการดำเนินการของสมาคมปี 2013

วาระการประชุมที่ 4 การสรรหานายกสมาคมและการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

วาระการประชุมที่ 5 การวางแผนการจัดงานไทยไนท์

วาระการประชุมที่ 6 การหารือเรื่องการจัดหารายได้ของสมาคมไทย-บอสตัน
• การจำหน่ายบัตรสำหรับงานไทยไนท์
• การจำหน่ายสลากบำรุงสมาคม
• การจัดทำหนังสือ และเนื้อหาภายในเล่ม

วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ

เปิดประชุมเวลา 13.00น.


วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
• เชิญร่วมประชุมกับสมาคมไทยร่วมกับรัฐอื่นๆในอเมริกา
• ทางกงสุลเชิญร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดงานไทยไนท์
 ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมของสมาคมไทยในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมไทย ในแต่ละรัฐ โดยการประชุมนี้มีชื่อว่า Samakkee Summit 2014 จัดขึ้นที่ เมือง Seattle, WA โดยสมาคมได้อนุมัด ค่าใช่จ่ายให้คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล (นายกสมาคม) คุณเอก ธีรเดช เวชธนากรไปในการนี้ โดยให้สำรองจ่ายไปก่อน เมื่อสมาคมมีเงินจะจ่ายทดแทนภายหลัง พร้อมกันนี้ ได้มี . คุณภรณี มณีเพชร คุณพัฒนา และคุณปิยะนุช พรมพลอยรวมปประชุมด้วยโดยใช่งบประมาณของตนเอง
 ทางกงสุลใหญ่ประจำนครนิวยอร์ค ร่วมกับวัดนวมินทรราชูทิศ จัดงาน Thai Night Boston โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัดนวิมนทรราชูทิศ วัดเฉลิมพระเกรียติ และประเทศไทย จะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยทางกงสุลจะมีงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้จึงอยากให้ทางสมาคมไปร่วมหารือเรื่องการจัดงานในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคมนี้ ที่วัดนวมินฯ โดยมีคุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล (นายกสมาคม) และคุณวิสูตร ศึกษาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
 แจ้งให้ทราบเรื่องงาน กงสุลสัญจร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 วันเดียวกันกับวันงาน Thai Night Boston นั้นจะเปิดให้ทำบัตรประชาชนเป็นครั้งแรกโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง


ที่ประชุมรับทราบ


วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ
• Update รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
-- ได้มีการลบรายชื่อคณะกรรมการบางท่านไป เนื่องจากได้กลับประเทศไทยเป็นการถาวร แต่ก็ได้มีการอัพเดทรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่ๆ หลายท่านด้วยกัน

ที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 3 การประเมินผลการดำเนินการของสมาคมปี 2013

ประธานในที่ประชุมได้แจกใบสรุปผลการดำเนินการของสมาคมให้สมาชิในที่ประชุมและแจกแจงรายรับ รายจ่าย เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้มีการจัดงานใดๆ สมาคมจึ่งไม่มีรายได้ พร้อมกับแจ้งว่าตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบันได้มีเงินบริจาคออกไปมากกว่า$50,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่สุงทำให้สมาคม ณ ขณะนี้มีเงินติดบัญชีสมาคมน้อยมาก

ที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 4 การสรรหานายกสมาคมและการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
-- แต่เดิมมีผู้เข้าสมัครคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถึงสองท่านด้วยกัน แต่ขณะนี้ได้ถอนตัว ไปหนึ่งท่าน จึงทำให้คุณเอก ธีรเดช เวชธนากร เป็นผู้สมัครเพียงหนึ่งเดียวในขณะนี้ โดยทางสมาคมตัดสินใจว่าจะเปิดรับผู้สมัคร ไปจนถึงวัน Thanksgiving ที่จะถึงนี้ และหากยังไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม ทางสมาคมก็จะประกาศแต่งตั้งให้คุณเอก ธีรเดช ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมคนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 การวางแผนการจัดงานไทยไนท์
วาระการประชุมที่ 6 การหารือเรื่องการจัดหารายได้ของสมาคมไทย-บอสตัน
• การจำหน่ายบัตรสำหรับงานไทยไนท์
• การจำหน่ายสลากบำรุงสมาคม
• การจัดทำหนังสือ และเนื้อหาภายในเล่ม

 เริ่มด้วยการที่ประธานในที่ประชุมได้แจกเอกสาร รายงานยอดรวมการจำหน่ายบัตรงานไทยไนท์ในแต่ละปีที่ผ่านมาและแผนผังของการจัดโต๊ะ รวมถึงราคาที่แต่งต่างกันของแต่ละโต๊ะ

 สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้ลดขนาดของการจัดงานไทยไนท์ ให้มีขนาดที่เล็กลงกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเสนอให้มีการสรรหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่ โดยให้เป็นสถานที่ที่สามารถจัดงานในวัน Thanksgiving ได้, สามารถจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้, สามารถเปิดสถานที่ได้จนถึงเที่ยงคืน และสามารถจุผู้มาร่วมงานได้อย่างน้อย 500 คน

 หากท่านใดที่ซื้อโต๊ะ แต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ให้เปลี่ยนเป็นการซื้อสลากบำรุงสมาคมแทน

 บางท่านเสนอให้จัดเป็นงานแฟร์ โดยจัดให้มีการจำหน่ายขนมไทย, ของที่ระลึกจากประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจอยากจะเปิดบูธจำหน่าย ต้องจ่ายเงินบำรุงให้ทางสมาคม $50/booth โดยทางสมาคมจะเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มเพียงเจ้าเดียว

 บางท่านเสนอให้มีการจัดงานลอยกระทง ในแบบสมัยก่อนย้อนยุค โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง โดยจะมีการตั้งโต๊ะ cocktail ร่วมด้วย และอาจจะมีการเชิญดารานักแสดงจากเมืองไทยมาร่วมงานด้วย แต่จะเป็นใครนั้น คงต้องรอให้ใกล้ถึงวันงานอีกสักนิดหนึ่ง จึงจะตัดสินใจได้

 บางท่านเสนอให้มีการจัดงานในแบบของ Thailand’s got talent เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการประกวดร้องเพลงให้มากกว่าปีที่ผ่านๆมา

 บางท่านเสนอให้จัดในรูปแบบของงานถวายพระพร โดยรูปแบบจะเป็นงาน gala dinner โดยงานนี้ต้องขอสปอนเซอร์ โดยจะขอเป็นการบริจาคเงินเท่านั้น อีกทั้งจะทำหนังสือยื่นไปขออนุญาติจากทางรัฐบาลไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดงานอีกด้วย

 เสนอให้มีการจัดประกวดร้องเพลงอีก
หากมีการประกวดร้องเพลง จะคิดค่าสมัครคนละ $50
โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล $2,000 พร้อมด้วยถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล $1,000 พร้อมด้วยถ้วยรางวัล
รางวัลปลอบใจ 3 รางวัล รางวัลละ $100 พร้อมใบประกาศนียบัตร
และรางวัลขวัญใจประชาชน 1 รางวัล จำนวน $500

 อีกทั้งมีการเสนอให้จัดการประกวด Miss Thai Night 2014 โดยมีค่าสมัคร $50/คน
โดยจัดให้มีการประกวดสองชุด ได้แก่ชุดลำลอง โดยอาจจะเป็นกางเกงขาสั้น และชุดราตรี
รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน $1,000
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน $500
และรางวัลปลอบใจ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ $100
 โดยบัตรของงานไทยไนท์จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 กันยายน ซึ่งตรงกับวันสาร์ทไทย

 อีกทั้งจะมีการจำหน่ายสลากบำรุงสมาคม จำนวน 2,000 ใบ ราคาใบละ $5

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ

 หนึ่งในสมาชิกของที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการคัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมคนต่อไปว่า ทางสมาคมควรจะมีการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ สร้าง Mission ใหม่ๆ เนื่องจากตอนนี้เมืองบอสตันของเรามีชื่อเสียงมาก เนื่องด้วยความโด่งดังของวัดนวมินทรราชูทิศ(วัดไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด ในตอนนี้) จึงอยากแนะนำให้ทางสมาคม ได้ออกบัตรเชิญให้ผู้อาวุโส และผู้ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่าน มาเข้าร่วมประชุม โดยจะจัดการประชุมให้เป็นไปในแนวของการ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางของการดำเนินการของสมาคมไทย-บอสตัน ในอนาคต โดยจะได้ขออาสาสมัครผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนต่อไป ภายในที่ประชุมด้วย


ที่ประชุมรับทราบ


ปิดประชุมเวลา 16.00น.
คุณศุภธิดา ณ น่าน- บันทึกการประชุม/ตรวจสอบและแก้ไข
Note :
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest