รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2558

Postby Tosak » Tue Mar 17, 2015 9:16 am

ImageImageImageImage
รายงานการประชุม
วาระการประชุมครั้งที่ 1/2558
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่ประชุม ร้านอาหาร Rod-Dee 1 เลขที่ 1424 Beacon street Brookline, MA 02445
ประชุมเวลา 14.00- 18.00 น.


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคม
2. คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล รองนายกสมาคมและประธานกรรมการ
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
4. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
5. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
6. คุณภรณี มณีเพชร เลขานุการ
7. คุณศุภธิดา ณ น่าน ผู้ช่วยเลขานุการ
8. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ ฝ่ายจัดหารายได้
9. คุณเขมชาติ เกิดสมบุญ ที่ปรึกษาอวุโส
10. คุณต๋อย ศุขเทวา คณะกรรมการ
11. คุณสิทธิ เลขาชินบุตร คณะกรรมการ
12. คุณนภัสสร ปริญญาประเสริฐ คณะกรรมการ
13. คุณนฤมล เจนกิจเจริญชัย คณะกรรมการ
14. คุณคมเดช สกุลสถาพร คณะกรรมการ
15. คุณณิชนันทน์ ยศวิทยากุล คณะกรรมการ
16. คุณสิทธิชัย อิ่นอุไร คณะกรรมการ
17. คุณชมพล บุนนาค คณะกรรมการ
18. คุณวิสูตร ศึกษาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
19. คุณเชิดชัย เชียงหว่อง สาราณียากรและบันทึกภาพนิ่ง
วาระการประชุมที่ 1: เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ

- ประธานในที่ประชุมแนะนำสมาชิกใหม่ผู้เข้าร่วมประชุม
- แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครการประกวดนางนพมาศประจำปี เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมได้ร่วมกับวัดนวมินทรราชูทิศ ในการจัดงาน โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2558
รางวัลชนะเลิศ ได้รับมงกุฏ, สายสะพาย, และเงินรางวัล $300
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับ สายสะพาย และเงินรางวัล $200
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับ สายสะพาย และเงินรางวัล $100
รางวัลขวัญใจมหาชน (ตัดสินจากจำนวนพวงมาลัย) ได้รับ สายสะพาย และเงินรางวัล $200
- รายงานผลเกี่ยวกับการทำสลากบำรุงสมาคมของปีที่แล้ว โดยทางสมาคมจำหน่ายสลากได้ทั้งหมด จำนวน 464 ใบ เป็นเงิน $2,300 และรายรับหลังมอบเงินรางวัลทั้งสิ้น คงเหลือ $2,000

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ


วาระการประชุมที่ 2: ประกาศรายชื่อคณะกรรมการของสมาคมไทย- บอสตัน ประจำปี 2558
นำโดยนายกสมาคมคนใหม่ คุณเอก ธีรเดช

- ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายชื่อของคณะกรรมการของสมาคม นำโดยนายกสมาคมคนใหม่ คุณเอก ธีรเดช อีกทั้งร่วมกันตรวจสอบและแก้ไข ความถูกต้องของรายชื่อ ตำแหน่ง และช่องทางการติดต่อ

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ


วาระการประชุมที่ 3: แจ้งผลประกอบการของสมาคมในปีที่ผ่านมา

- ประธานในที่ประชุมได้แจกเอกสาร แจกแจงรายรับ-รายจ่าย ของสมาคมในปีที่ผ่านมา และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีได้ในเวปไซต์ของบีวาไรตี้ได้ด้วยเช่นกัน

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 4: การวางแผนนโยบายปี 2558 โดยนายกสมาคมคนใหม่

นายกสมาคม คุณเอก ธีรเดช ได้มอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับแผนการ และนโยบายใหม่ของสมาคม โดยแบ่งเป็น โครงการที่ต้องการสานต่อจากปีที่แล้ว, แนะนำโครงการใหม่, แนวทางการจัดหารายได้เข้าสมาคม, และโครงการใหม่ๆที่อยากให้เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้:

โครงการที่มีอยู่แล้วและต้องการสานต่อ

1. งาน Thai Night

โดยในปีนี้คาดว่าจะจัดขึ้นในวัน Thanksgiving เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวันที่สะดวกแก่คนส่วนใหญ่ และมีการเสนอให้มีการประกวดการจัดการแสดงบนเวที โดยจะตัดสินจากจำนวนหางบัตร แบ่งเป็นสามรางวัล ได้แก่ $2,000, $1,000, และ $500 ตามลำดับ

2. งาน Thai Sport Day

คาดว่าในปีนี้ จะจัดให้มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม หรืออาจจะเป็นในช่วงหน้า Fall เพื่อที่กลุ่มนักเรียนจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมได้มากขึ้น โดยจะมีการแบ่งการแข่งขันกีฬาเป็นแต่ละประเภท แตกต่างกันออกไป โดยรายได้ทั้งหมด จะนำไปชำระเป็นค่าเช่าสถานที่, เงินรางวัล และบำรุงสมาคม


โครงการใหม่

1. งานกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติในบอสตัน

โดยจะมีการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมจากประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ที่บอสตัน และแถบนิวอิงแลนด์ เช่น สมาคมลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, จีน หรือเกาหลีเป็นต้น เพื่อรวมกลุ่มนักกีฬาจากชาติต่างๆ และจัดการแข่งขันขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นการเสริมสร้างโปรเจค หรือโครงการใหม่ที่อาจจะมีร่วมกันในอนาคต หรืออาจจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างรัฐขึ้นอีกด้วย

2. งานตักบาตร

โดยจะจัดให้เป็นการตักบาตรนานาชาติ โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากหลากหลายวัด ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นประเทศใดหรือนิกายใด ให้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ โดยงานนี้จะมีวัดนวมินทรราชูทิศเป็นแกนนำในการจัดงานในครั้งนี้ โดยอาจจะมีการจัดขึ้นในช่วงของงาน
- August Moon Festival ของชาวจีน ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Quincy, MA ของทุกปี โดยจะติดต่อขอร่วมงานเดียวกัน และจัดให้มีซุ้มของการจำหน่ายอาหารไทยร่วมด้วย โดยอาจจะมีการจัดคล้ายๆกับงาน street fair แบบย่อมๆ อีกทั้งยังได้เชิญชวนให้ชาวต่างชาติ ได้มาร่วมการตักบาตรด้วย
- ช่วงหว่างวันเข้าพรรษา
สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้จัดที่บริเวณลาน City Hall at Government Center เนื่องจากสามารถจัดให้เป็นงานของคนไทยโดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องร่วมกับประเทศอื่น
และคาดว่าจะมีพระสงฆ์มาร่วมในการบิณฑบาตรในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 50 รูป โดยจะให้แต่ละวัดได้โปรโมทกิจกรรมนี้ร่วมกับสมาคม แก่ญาติโยมในแต่ละวัดให้มาร่วมงาน

** โดยทางสมาคมจะทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาต่อไปว่าจะจัดให้เป็นสถานที่ใด

ทั้งนี้ รูปแบบของการตักบาตรอาจะจัดให้เป็นการตักบาตรปัจจัย ซึ่งจะต้องจัดให้มีการอธิบายรายละเอียดแก่ญาติโยม อย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการตักบาตรปัจจัย (ปัจจัย 4) อีกทั้งทางสมาคมจะเป็นผู้จำหน่ายข้าวสารและอาหารแห้ง

โดยรายได้ทั้งหมดจะถูกใช้เป็น - ค่าเดินทางของพระสงฆ์
- ค่าโปรโมทงาน
- บริจาคให้กับทางสมาคมไทย-บอสตัน

3. โครงการสร้างศักยภาพให้ธุรกิจร้านอาหารไทยในบอสตัน โดยสำนักงานพาณิชย์

โครงการนี้เคยจัดขึ้นแล้วที่ รัฐวอชิงตันดีซี และได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารไทยเป็นจำนวนมาก โดยโครงการนี้จะจัดเป็นการให้การอบรมแก่ตัวแทนจากร้านอาหารไทย เพื่อการเพิ่มคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น สนับสนุนการอบรมโดยสำนักงานพาณิชย์

4. โครงการ Thai Food Fair จัดโดยสมาคมไทย-บอสตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค

โครงการนี้เคยจัดขึ้นที่ นครนิวยอร์ค และได้รับความร่วมมือ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ในปีนี้ทางสมาคมไทย-บอสตัน จึงได้ทำการปรึกษากับท่านกงสุลใหญ่คนใหม่ เพื่อจะจัดให้มีงานนี้เกิดขึ้นที่บอสตันบ้าง และได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากท่านกงสุลใหญ่เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของบประมาณ, การแสดงต่างๆ, การจัดจำหน่ายสินค้าจากเมืองไทย, อีกทั้งความร่วมมือการทีมงานจากประเทศไทยด้วย
โดยคาดว่าจะมีงบประมาณในการสนับสนุน โดยจะแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ทางสมาคมไทย-บอสตันด้วย ส่วนเรื่องสถานที่ และรูปแบบของการจัดงาน จะมีการพิจารณาและเสนอในที่ประชุมต่อไปในครั้งหน้า

5. โครงการจัดตั้งสมาคมร้านอาหารไทยในบอสตัน

โครงการนี้จะจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของร้านอาหารไทยโดยเฉพาะ โดยจะมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกองทุนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ อีกทั้งจะมีการจัดตั้งทนายความ เพื่อเป็นผู้ให้ความรู้ คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมต่อไป
** สมาคมนี้ จะถือเป็นหนึ่งในสมาคมย่อยของสมาคมไทย-บอสตัน

6. โครงการจัดทำหนังสือพิมพ์ในทุกๆไตรมาส (ทุกๆ 3 เดือน)

โดยจะเป็นการโปรโมทและประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของคนไทย และสมาคมไทย-บอสตัน
** นายกสมาคมคนใหม่ คุณเอก ธีรเดชจะทำการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และจะแจกแจงรายละเอียดให้ กับที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป


วิธีการหารายได้เข้าสมาคม

1. สมาคมออกบู้ทจำหน่ายสินค้าจากเมืองไทย สินค้าพื้นเมือง และของชำร่วยจากเมืองไทย
2. สมาคมออกบู้ทโปรโมทภาพลักษณ์ความเป็นไทย และสถามที่ท่องเที่งในประเทศไทย

โดยทั้งสองโครงการนี้ทางสมาคมจะได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ซึ่งคาดว่าจะจัดโครงการนี้เข้าร่วมกับโครงการ Thai Food Fair ที่เสนอแนะมาแล้วในข้างต้น โดยทางสมาคมจะต้องจัดทำจดหมายเสนอแนะโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณแก่สถานกงสุลใหญ่ต่อไป

3. จัดทำหนังสือของสมาคมเป็นรายปี
4. ออกสลากบำรุงสมาคม

ทั้งสองโครงการนี้ ทางสมาชิกในที่ประชุมเห็นว่า ควรเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

5. จัดงาน Thai Night

รายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น


โครงการที่อยากให้เกิดขึ้น

1. โครงการสหกรณ์ร้านอาหารไทยในบอสตัน

โดยจะจัดให้มีค่าบำรุงสมาชิกเป็นรายปี และสมาคม อาจจะมีการจำหน่ายสินค้า หรือวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับร้านอาหาร ให้แก่ร้านอาหารไทย ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

2. โครงการ Thai New Year (จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี)
3. โครงการถวายพระพรในหลวง และงาน Thai Gala Dinner

ทั้งสองโครงการนี้เป็นที่น่าสนใจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม แต่เนื่องจากต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดในการจัดงาน จึงจะนำมาเสนอให้แก่ที่ประชุมต่อไปในการประชุมครั้งหน้า


สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการเสนอแนะโครงการต่างๆของนายกสมาคมคนใหม่


วาระการประชุมที่ 5: เรื่องอื่นๆ

สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดทำสติ๊กเกอร์โปรโมทสมาคมไทย-บอสตัน เพื่อจะได้แจกจ่ายให้ร้านอาหารไทยได้ติดไว้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางในการติดต่อสมาคม ให้แก่คนไทยทุกคน รวมถึงชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นที่จะติดต่อสอบถามข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆกับทางสมาคม
โดย จะจัดทำเป็นสติ๊กเกอร์หรือโปสเตอร์ ขนาด A4 โดยมีสโลแกนประจำสมาคมที่ว่า “จากสมาคมไทย ด้วยความห่วงใย อยู่ไม่ไกลจากตัวคุณ”

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ


ปิดประชุมเวลา 16.00น.
คุณศุภธิดา ณ น่าน- บันทึกการประชุม/ตรวจสอบและแก้ไข
Note : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest