รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 2/2558

Postby Tosak » Thu May 07, 2015 9:07 am

Image
วาระการประชุมครั้งที่ 2/2558
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เลขที่ 328 South Street East Raynham, MA
เวลา 11.00-14.00 น.

ตัวแทนกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุม

- คุณธีรเดช เวชธนากร (นายกสมาคมไทย-บอสตัน)
- คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล (ประธานกรรมการอำนวยการสมาคมไทย-บอสตัน)
- คุณศุภธิดา ณ น่าน (เลขานุการ)

รายนามร้านอาหารที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม

1. ร้านรสดี สาขา Brookline
2. Thai Garden Keen
3. Lime Leaf Thai Weymouth
4. Sugar & Spice Cambridge
5. The Lonious Monk fish Cambridge
6. Nud Pob Boston
7. Bangkok Kitchen Hyannis
8. Benjarong Action
9. Sweet Basil
10. Patou Thai Belmont
11. ร้านข้าวสาร Brookline
12. Four Spoons
13. Thai Choice Gloucester
14. Pho & Thai Belmont
15. Thaitation Boston
16. Siam Orchid NH
17. Spice
18. 9 Tastes
19. Thai Taste Inc.
20. Siam Lotus
21. Amarin (Newton)
22. Chim Thai Café
23. Pepper Sky’s
24. Muang Thai

วาระการประชุม

วาระการประชุมที่ 1 : เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 : แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร,
ร่วมกันขยายผลและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วาระการประชุมที่ 3 : รายงานสภาพเศรษฐกิจและทิศทางของร้านอาหารไทยในอนาคต
วาระการประชุมที่ 4 : วางแพลนหาแนวทางการร่วมมือกันระหว่างเจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดตั้วสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในเขต New England
วาระการประชุมที่ 5 : หารือเกี่ยวกับการกำหนดบทบาท และความร่วมมือของสมาคมไทย-บอสตัน
กับร้านอาหารในเขต New England
วาระการประชุมที่ 6 : เรื่องอื่นๆ

วาระการประชุมที่ 1 : เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
 คุณเอก ธีรเดช นายกสมาคม ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องงาน Thai Foods Fair ที่คาดว่าจะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้ โดยได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณจาก กงสุลไทย โดยงานนี้ เคยจัดขึ้นแล้วที่ NY และได้รับ การตอบรับที่ดีมากเลยทีเดียว จึงอยากให้มีการจัดที่บอสตัน ประมาณเดือนกันยายน บริเวณลานหน้า Government Center โดยมีคุณ Joe Milano เป็นผู้ติดต่อประสานงานด้านสถานที่ และถ้าหากว่าได้รับการตอบรับที่ดี ก็อาจจะถือให้เป็นงานประจำปีของคนไทยไปเลย จึงเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการออกร้าน ในวันงาน

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

วาระการประชุมที่ 2 : แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร,
ร่วมกันขยายผลและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 คุณชัยรัตน์ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการโดนตรวจสอบ โดย Labor Department เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยคุณชัยรัตน์ได้เล่าว่า .................... กรุณาติดต่อสมาคมไทยอบสตันเพื่อขอทราบรายงานการประชุมโดยละเอียด..........................

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น

วาระการประชุมที่ 3 : รายงานสภาพเศรษฐกิจและทิศทางของร้านอาหารไทยในอนาคต
 สมาชิกในที่ประชุม มีการเสนอแนะให้รวมตัวกันเพิ่มราคาอาหารบางชนิด โดยเฉพาะอาหารที่เป็น Signature ของร้านอาหารไทย เช่น ผัดไทย หรือต้มยำ เป็นต้น โดยควรจะให้ทุกๆร้านเพิ่มราคา ให้เป็นไปใน rate เดียวกัน แต่จากสภาพการณ์ในตอนนี้ เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนัก ก็มีผลกับสภาพคล่องของ ร้านอาหารเป็นอย่างมาก อีกทั้งการหาพนักงาน ก็ยังเป็นเรื่องยาก ที่ประชุมจึงให้มุ่งประเด็นไปในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีของร้านอาหารก่อน เป็นอันดับแรก ส่วนการขึ้นราคาอาหารนั้น ให้ยกยอดไปเป็นประเด็นในการประชุมใหญ่ในครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

วาระการประชุมที่ 4 : วางแพลนหาแนวทางการร่วมมือกันระหว่างเจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดตั้วสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในเขต New England
 คุณต่อศักด์ ฮุนตระกูล ประธานอำนวยการสมาคมไทย-บอสตัน ได้มีการเสนอแนะให้มีการจัดตั้ง สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ในเขตนิวอิงแลนด์ โดยจะเป็นสมาคมที่จดทะเบียนขึ้นตรง และอยู่ในความดูแลของสมาคมไทย-บอสตัน ถึงแม้ว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วนั้น ร้านอาหารทุกร้าน ถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้ากันทั้งนั้น แต่การรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ และยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานโดยรวมของร้านอาหารไทย ในมุมมองของบุคคลภายนอกอีกด้วย

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 : หารือเกี่ยวกับการกำหนดบทบาท และความร่วมมือของสมาคมไทย-บอสตัน
กับร้านอาหารในเขต New England
 สมาชิกในที่ประชุมทุกท่าน มีความเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของการจัดตั้งสมาคมผูประกอบการร้านอาหารไทย แต่เนื่องจากสมาชิกในที่ประชุม มีเพียงแค่ 10% ของจำนวนร้านอาหารในเขตนิวอิงแลนด์เท่านั้น จึงลงความเห็นให้ยกยอดการหารือเกี่ยวกับการกำหนดบทบาทของสมาคม ไปในการประชุมใหญ่ในครั้งหน้า เพื่อจะได้ ทำการคัดเลือก ประธานสมาคม และจัดตั้งคณะกรรมการของสมาคมไปพร้อมๆกัน

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6 : เรื่องอื่นๆ
 สมาชิกในที่ประชุม เสนอแนะให้มีการ follow-up การประชุมอีกครั้งในอีกสองถึงสามเดือนข้างหน้า โดยคาดว่าจะเป็นราวๆเดือน มิถุนายน หรือเดือนกรกฏาคม โดยอาจจะมีการจัดให้เป็นการสัมนาแบบเต็มวัน เพื่อที่สมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดบทบาท ของสมาคม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเริ่มใช้มาตรการต่างๆที่จะกำหนดขึ้น โดยพร้อมเพรียงกัน

สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย

คุณศุภธิดา ณ น่าน ผู้บันทึกการประชุม
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest