รายงานประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ 4/2558

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ 4/2558

Postby Tosak » Sat Sep 19, 2015 9:45 am

วาระการประชุมครั้งที่ 4/2558
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
สถานที่ประชุม ร้าน Noodle Street เลขที่ 627 Commonwealth Ave. Boston, MA 02215
เวลา 09.30-11.00 น.

ตัวแทนกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุม
- คุณธีรเดช เวชธนากร (นายกสมาคมไทย-บอสตัน)
- คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล (ประธานกรรมการอำนวยการสมาคมไทย-บอสตัน)

รายนามร้านอาหารที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
1. Noodle Street, Boston
2. Sugar & Spice, Cambridge
3. The Lonious Monk fish, Cambridge
4. Nud Pob, Boston
5. Taste of Siam, Stoneham
6. Little Duck, Quincy
7. Pho & Thai, Belmont

วาระการประชุม

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 การว่าจ้างแรงงานในตำแหน่งงานต่างๆ, ระบบการเสียภาษีของพนักงานและอื่นๆ
วาระการประชุมที่ 3 การจัดปรับปรุงมาตรฐานร้านอาหารไทย และพิจารณาเรื่องการกำหนด ราคาในร้านอาหารไทย
วาระการประชุมที่ 4 การหาแนวทางการร่วมมือระหว่างเจ้าของธุรกิจ และวางแผนงานการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านอาหารไทยใน New England
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่นๆวาระการประชุมที่ 1: เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ

คุณเอก ธีรเดช นายกสมาคม ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการจัดงาน Thai Foods Fair ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2016 บริเวณลานหน้า Government Center หรือ Common Park โดยจะมีคุณ Joe Milano เป็นผู้ติดต่อประสานงานด้านสถานที่ และถ้าหากว่าได้รับการตอบรับที่ดี ก็อาจจะถือให้เป็นงานประจำปีของคนไทยไปเลย จึงเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ และให้ความร่วมมือ ในการออกร้านในวันงาน


ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา


วาระการประชุมที่ 2: การว่าจ้างแรงงานในตำแหน่งงานต่างๆ, ระบบการเสียภาษีของพนักงาน และอื่นๆ

ทางสมาคมได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของร้านอาหาร ให้มีการว่าจ้างแรงงานที่เหมือนๆกัน คือ การจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ผู้ที่มีใบเสียภาษีมากกว่าผู้ที่ไม่มีใบเสียภาษี เพื่อให้ลูกจ้างนำหมายเลขของ Social security ออกมาเสียภาษีเพื่อผลประโยชน์ของร้าน และไม่ต้องการให้เจ้าของร้านจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราที่เท่ากัน และถ้าหากทุกร้านทำได้แบบนี้ ลูกจ้างทุกคนจะต้องเสียภาษี และจะไม่หนีไปทำร้านอื่น หากทุกๆร้าน ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น


วาระการประชุมที่ 3 : การจัดปรับปรุงมาตรฐานร้านอาหารไทย และพิจารณาเรื่องการกำหนดราคาในร้านอาหารไทย

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อเป็นการปรับระดับมาตรฐานของร้านอาหารไทยให้สูงขึ้น และเพื่อช่วยให้ร้านอาหารไทย มีรายได้มากขึ้น เพื่อสู้กับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในแต่ละปี จึงอยากจะขอให้ปรับราคาอาหารบ้างประเภทให้สูงขึ้น อย่างน้อย 10% ภายในสิ้นปีนี้ โดยอาหารที่ต้องการจะให้ปรับราคาได้แก่ ผัดไทย, ข้าวผัดต่างๆ, และ Noodle Fry Rice และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีเจ้าของร้านอาหารเข้าร่วมประชุมน้อย ทางสมาคมจึงจะให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ ไปตามร้านต่างๆ เพื่อขอเข้าพบและแจ้งเรื่องนี้ให้เจ้าของร้านทราบเป็นรายๆไป ภายในสิ้นปีนี้


ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

วาระการประชุมที่ 4: การหาแนวทางการร่วมมือระหว่างเจ้าของธุรกิจ และวางแผนงาน การจัดตั้งสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านอาหารไทยใน New England

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย จึงไม่สามารถวางแผนงานการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้ จึง ขอเลื่อนวาระการประชุมนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป


สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย


วาระการประชุมที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

-พูดคุยถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
-พูดคุยถึงเรื่องการว่าจ้างแรงงานที่หายากขึ้น หาคนที่มีใบเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นยาก
-พูดคุยถึงเรื่องมาตรฐานการปรับราคาค่าอาหารให้สูงขึ้น

คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล ผู้บันทึกการประชุม
คุณศุภธิดา ณ น่าน ผู้ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Re: รายงานประชุมสมาคมไทยบอสตัน ครั้งที่ 4/2558

Postby Tosak » Mon Sep 21, 2015 11:16 am

:D
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm


Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron