รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2017

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2017

Postby Tosak » Tue Jul 25, 2017 8:52 am

รายงานการประชุม
วาระการประชุมครั้งที่ 1/2560
ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
สถานที่ประชุม : วัดบอสตันพุทธวรราราม125 North Rd Bedford, MA 02767
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคม
2. คุณต่อศักดิ์ ฮุนตระกูล รองนายกสมาคม
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
4. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
5. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
6. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ ฝ่ายจัดหารายได้
7. คุณถนอมสร้อย สรรพศรี ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 คัดสรรนายกสมาคมไทยบอสตัน และคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2018
วาระการประชุมที่ 3 แต่ตั้งผู้ช่วยเลขา รองนายกสมาคม และตำแหน่งอื่นๆ เพื่อช่วยงานสมาคม
วาระการประชุมที่ 4 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสมาคมไทยบอสตัน ชุดรักษาการแทนปี 2017
วาระการประชุมที่ 5 การจัดงานกาล่าการกุศล เพื่อหารายได้ให้แก่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบอสตันพุทธวราราม และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศฯ
วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วาระการประชุมที่ 1 : เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกุล แจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเป็นเวลานาน และยังไม่ทราบกำหนดกลับแน่นนอน จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกสมาคม และคงไว้ซื้งตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของสมาคม โดยจะยังรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์หรือ Social Media ดังเดิม และทางสมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดใช้บริการโทรศัพท์หมายเลขที่คุณต่อศักดิ์ ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อคุณต่อศักดิ์ จะสามารถดูแลเรื่องการบริการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 2 : คัดสรรนายกสมาคไทยบอสตัน และคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2018
ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในขั้นแรก ให้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นนายกสมาคมก่อน โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อคุณสมศักดิ์ สังวาล และมอบหมายให้นายกสมาคมคนปัจจุบันคือ คุณธีรเดช เวชธนากร เป็นผู้ไปทาบทาม แต่ถ้าจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้ว ยังไม่สามารถสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งได้ ทางสมาคมจะออกจดหมายเชิญคุณชาลี ตรีรัช ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิติมศักดิ์ประจำบอสตัน มารักษาการแทนในตำแหน่งนายกสมาคมชั่วคราวไปก่อน
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 3 : แต่ตั้งผู้ช่วยเลขา รองนายกสมาคม และตำแหน่งอื่นๆ เพื่อช่วยงานสมาคม
ประธานในที่ประชุม เสนอแต่งตั้ง คุณอณัฐพล เพชรจั่น เป็นรองนายกสมาคม และ คุณถนอมสร้อย สรรพศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 4 : ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสมาคมไทยบอสตัน ชุดรักษาการแทนปี2017
เพื่อการจัดทำรายชื่อกรรมการสมาคมไทยบอสตันปี 2017 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งการคัดออกรายชื่อกรรมการบริหารปี 2015-2016 อันได้แก่ คุณนภัสสร ปริญญาประเสริฐ / คุณกัณกวี กาญจนะเดชะ / คุณนฤมล เจนกิจเจริญชัย / คุณณิชนันทน์ ยศวิทยากุล /คุณสิทธิ อินอุไร / คุณปนัดดา มั่งคั่ง / คุณคมเดช สกุลสถาพร /คุณฐิติชญา รัตนจารุวัฒน์ อันเนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้ว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และได้เพิ่มเติม คุณอณัฐพล เพชรจั่น ในตำแหน่งรองนายกสมาคม คุณถนอมสร้อย สรรพศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และคุณณัฐพล ว่องไวพมณิชย์ กรรมการฝ่ายกีฬา
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 5 : การจัดงานกาล่าการกุศล เพื่อหารายได้ให้แก่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบอสตันพุทธวราราม และ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศฯ
ประธานในที่ประชุม เสนอการจัดงานกาล่าการกุศล
-เพื่อหารายได้ให้แก่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบอสตันพุทธวราราม และ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนวมินทรราชูทิศฯ
-การจัดงานจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ที่เมือง Somerville
-รูปแบบการจัดงาน จะเป็นงานเต้นรำโดยนักร้องกิตติมศักดิ์และนักร้องจากประเทศไทย มีการแสดงและมีการเสริฟอาหารแบบคอกเท็ล รายได้จะมาจากการจำหน่ายบัตร
-รายละเอียดอื่นๆ จะมีการประชุมย่อยต่อไป
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบและมิตเห็นด้วย

วาระการประชุมที่ 6: เรื่องอื่นๆ
ในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดงานเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยสมาคมไทยบอสตันจะเป็นผู้จัดและดำเนินการเอง มีผู้เสนอให้มีการจัดทำวีดีโอ เพื่อเผ่ยแพร่ เป็นวิดีโอ การรำหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษ์ โดยมีเพลง และแบบการรำต้นแบบจากกรมศิลปากร ขณะนี้กำลังอยู่ในการศึกษาความน่าจะเป็น
สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
คุณถนอมสร้อย สรรพศรี ผู้บันทึกการประชุม
คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron