รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2555

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:10 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2555
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00น. – 16.00น.
ณ ร้านอาหาร Rod-Dee 1 1424 Beacon St Brookline, MA Tel.617-738-4977
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
4. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
6. คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
7. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ คณะกรรมการ
8. คุณธนาวิทย์ ชีวะประภานันท์ คณะกรรมการ
9. คุณกฤตธี ชมชื่น คณะกรรมการ
10. คุณวิสูตร ศึกษาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. คุณ ศุภธิดา ณ น่าน ผู้ช่วยเลขานุการ
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจง้ ให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012
วาระการประชุมที่ 3 การจา้ งศิลปินร่วมงาน Thai Nightประจาํ ปี ) 2012จินตรา พลู ลาภ(
วาระการประชุมที่ 4 การจดั หาทุนการจัดหารายได้อื่นๆ /การกาํ หนดราคาบตั ร /
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่นๆ
Uเปิดประชุมเวลา 13.00น.
วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1
-- ประธานการประชุมได้แจ้งให้สมาชิกผู้เข้าร่ วมประชุมทราบเรื่อง เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศ
สหรัฐอเมริกา คนใหม่ ชื่อ ดร ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ .
กงสุลใหญ่ คนใหม่ ชื่อ นางรัศมี จิตต์ธรรม
-- การจัดทำเสื้อเพื่อจำหน่าย ขณะนี้มี สีดำ ราคา $20 และสีขาว ราคา $15
มีเฉพาะไซด์ S,M
-- ขยายการแจกจ่ายหนังสือ Be Variety ไปยัง รัฐ DC
ที่ประชุมรับทราบ
Uวาระการประชุมที่ 2 U เรื่องการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012
 ชื่องาน 2012Thai Night
 รูปแบบการจัดงาน เป็นเกี่ยวกับการโปรโหมดการท่องเที่ยวไทย
 การประกวดร้องเพลง เป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ได้ เงินรางวัลทั้งหมดจำนวน $5,000 โดยประมาณ แบ่งเป็นทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล $2,500
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล $1,000
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล $500
ขวัญใจประชาชน (ตัดสินจากผลโหวต) เงินรางวัล $1,000
รางวัลชมเชย มอบเป็นถ้วยรางวัล
ที่ประชุมรับทราบ
วาระการประชุมที่ 3 การจา้ งศิลปินร่วมงาน Thai Nightประจาํ ปี ) 2012จินตรา พลู ลาภ)
 มีมติในการจา้ งศิลปิน คุณจินตรา พลู ลาภ 7,500$ ค่าตวั นกั แสดง ประมาณ)ละที่พกั รับรองจาํ นวน 2ห้อง
บริษทั BB Recordเสนอนักร้องในค่ายหนึ่งคน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเป็นการโปรโหมดศิลปิน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจง้ให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 4
การจัดหาทุน/ การกำหนดราคาบัตร/ การจัดหารายได้อื่นๆ
 การกำหนดราคาบัตร VIP $75
ปกติ $45
หน้างาน $55
โต๊ะ $500/โต๊ะ (โต๊ะละ 10 คน)
 การหาสปอนต์เซอร์
- นายากสมาคม ร่างจดหมายขอสปอนต์เซอร์ เพื่อขอสปอนด์เซอร์จาก GHT Group, Young Tradingทนายไอซ์, Mr. Joe, ทันตแพทย์ และบริษัทประกัน
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย
วาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่นๆ
 คุณอี๊ด, คุณจิต, คุณหน๋อม  ดูแลเรื่องอาหาร
คุณโอบะ  ดูแลเรื่องป้าย
คุณแบงค์  ดูแลเรื่องการจัดทำหนังสือสำหรับงาน Thai Night
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นด้วย
Uปิดประชุมเวลา 16.00น.
คุณศุภธิดา ณ น่าน- บันทึกการประชุม
คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ตรวจสอบและแก้ไข
Note : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest