รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2556

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน...

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2556

Postby Tosak » Wed May 08, 2013 2:11 pm

รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตันครั้งที่ 1/2556
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00น. – 16.00น.
ณ ร้านอาหาร Rod-Dee 1 1424 Beacon St Brookline, MA Tel.617-738-4977
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคม
2. คุณเปี่ยม ศุขเทวา รองนายกสมาคม
3. คุณละเมียด เวชภักดิ์ รองนายกสมาคม
4. คุณปิยะนุช พรมพลอย รองนายกสมาคม
5. คุณชุมพล บุนนาค คณะกรรมการ
6. คุณไพจิตร จันทร์มานะเจริญ คณะกรรมการ
7. คุณสิทธิ เลขาชินบุตร คณะกรรมการ
8. คุณสมยศ ศุขเทวา คณะกรรมการ
9. คุณธนกร เลื่อนพุควัฒน์ คณะกรรมการ
10. คุณสวัสดิเกียรติ โรจนสุวรรณ ที่ปรึกษาอาวุโส
11. คุณกีรติ สายะบวร ฝ่ายศาสนพิธี
12. คุณวิสูตร ศึกษาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13. คุณพิสุทธิ์ ธีรศักดิ์สุวรรณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
14. คุณศุภธิดา ณ น่าน เลขานุการ

วาระการประชุม
วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานการประชุมจะแจ้งให้ทราบ
วาระการประชุมที่ 2 การปรับปรุง-แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ
วาระการประชุมที่ 3 ประเมินผลการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012

วาระการประชุมที่ 4 รายงานผลการดำเนินการสมาคมไทย-บอสตัน ประจำปี 2012

วาระการประชุมที่ 5 จัดวางแผนงานนโยบาย ในปี 2013

วาระการประชุมที่ 6 หารือเรื่องการจัดหารายได้สมาคมไทย-บอสตัน

วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ

เปิดประชุมเวลา 13.00น.

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องที่ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ
-- การยกเลิกการจัดทำหนังสือ Be Variety ประจำรัฐ Washington DC อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในการจัดทำ

-- Vote ในที่ประชุมเรื่องการดำรงไว้ซึ่งสมาคมไทย-บอสตัน หรือจะทำการยุบสมาคม:
สรุปผล สมาชิกทุกท่านในที่ประชุม ลงมติให้ดำรงไว้ซึ่งสมาคมไทย-บอสตัน ต่อไป
โดยจะอยู่ในตำแหน่งรักษาการแทนต่อไปอีก 1 ปี

-- Vote ในที่ประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือ Be Variety หรือควรยกเลิกการจัดพิมพ์:
สรุปผล เสียงข้างมากในที่ประชุม ลงมติให้ทำการจัดพิมพ์หนังสือ Be Variety ต่อไป โดยเพิ่มความน่าสนใจของหนังสือให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มคอลัมน์หรือ บทสัมภาษณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ เป็นต้น


--แจ้งยอดเงินและแสดงหลักฐานการ บริจาคต่างๆ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา


ที่ประชุมลงมติ และรับทราบโดยทั่วกัน

วาระการประชุมที่ 2 เรื่องการปรับปรุงและแก้ไข รายชื่อคณะกรรมการ
-- เพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการ โดยทุกท่านในที่ประชุมได้มีการเพิ่มเติมชื่อ และการติดต่อ รวมถึงตรวจสอบและแก้ไข ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, และที่อยู่ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สุด
--แจ้งรายชื่อคณะกรรมการที่ออกเนื่องจากกลับประเทศไทย
คุณกรภัทร์ ศิริพรรณาภิรัตน์ / คุณณัฐณี ศิริลัทพร / คุณพีรพล สุจินัย
--แจ้งรายชื่อคณะกรรมการใหม่เพิ่มเติม
คุณชุมพล บุนนาค/ คุณสิทธิ เลขาชินบุตร / คุณธนกร เลื่อนพุควัฒน์ / คุณกฤตธี ชมชื่น

ที่ประชุมรับทราบและแก้ไข

วาระการประชุมที่ 3 การประเมินผลการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012

 ประธานในที่ประชุม แจกตารางประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของการจัดงาน Thai Night ประจำปี 2012 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดงานเพื่อหารายได้เข้าสมาคมในปีนี้ ไม่ประสบ ความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งยังส่งผลให้สมาคม ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอในการจัดพิมพ์หนังสือ และทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปได้
- สมาชิกในที่ประชุม ลงความเห็นให้มีการ ลดขนาดของสถานที่จัดงานในปีต่อไป, เปลี่ยนเวลา หรือสถานที่ เพื่อให้มีผู้ที่สามารถมาร่วมงาน มีมากขึ้น , ประเมินราคาบัตรให้สมเหตุสมผลมากขึ้น, และแสดงความคิดเห็นให้มีการจัดกิจกรรม สังสรรค์อื่นๆทดแทน เช่น การจัดงานสังสรรค์บนเรือสำราญในฤดูร้อน เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระการประชุมที่ 4, 5, และ 6 รายงานผลการดำเนินการของสมาคมไทย-บอสตัน ประจำปี 2012/ การวางแผนงานนโยบายในปี 2013/ และการหารือเรื่องการจัดหารายได้เพื่อสมาคม

 ประธานในที่ประชุม แจกตารางแสดงรายรับ-รายจ่าย ของสมาคม ในระยะเวลา สองปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ยอดเงินบริจาคที่ทางสมาคมได้รับนั้น ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
- ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้มีการหารายได้เข้าสมาคมโดย
1. จำหน่ายบัตรโทรศัพท์ทางไกลจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
2. จำหน่ายบัตร เพื่อดูทีวี ละคร และข่าวสารต่างๆจากประเทศไทย เป็นรายเดือน
3. จำหน่ายเครื่องรูดบัตรเครดิต จากบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ โดยหักรายได้เข้าสมาคม

- สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้มีการจัดทำ membership ของสมาคม โดยเน้นไปที่ผู้ ประกอบการร้านอาหารไทย และกิจการอื่นๆ โดยมีการชำระค่าสมาชิกให้กับ ทางสมาคมเพียงปีละหนึ่งครั้ง โดยทางสมาคมจะต้องทำการเขียนโฆษณาร้าน และกิจการลงในหนังสือ Be Variety รวมถึงเวปไซต์ของทางสมาคมด้วย อีกทั้ง ทางสมาคมจะมีการออกใบ Certificate รับรองคุณภาพของร้านนั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติและรับรองถึงรสชาติ และคุณภาพของร้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ให้แก่ผู้ที่มาอุดหนุน รวมถึงทางสมาคมจะมีการส่งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ และรับปรึกษาปัญหาให้กับสมาชิกทุกท่านอีกด้วย

- สมาชิกในที่ประชุม เสนอให้ทางสมาคมนำของจากประเทศไทยมาจำหน่ายผ่านทาง ร้านอาหารต่างๆ, ออกบูทจำหน่ายที่วัด เมื่อมีการจัดงานประเพณีที่สำคัญทาง พระพุทธศาสนา โดยบริจาครายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ให้กับสมาคมไทย-บอสตัน


ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไป

วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอื่นๆ

-- เนื่องจากงานประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมา ทางวัดบอสตันและวัดนวมิทรราชูทิศ ได้จัดให้มีการจัดงานในวันเดียวกัน แต่ก็ยังมีประชาชนต่างให้ความสนใจ และมาร่วมงาน ของทั้งสองวัดกันแน่นขนัด จึงทำให้เกิดความน่าสนใจที่จะให้ทั้งสองวัด จัดงานประเพณีไทยร่วม กัน อาทิเช่น งานประเพณีสงกรานต์ หรืองานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น เพราะถ้าหากทั้งสองวัด จัดงานร่วมกันได้ ก็จะจัดเป็นงานใหญ่ที่รวมคนไทยจากทั่วทุกสารทิศ มาร่วมทำบุญ สนุกสนาน และร่วมสืบสานประเพณีไทยไปพร้อมๆกัน ทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของประชาชนคนไทย ที่อาศัยอยู่ต่างแดน ว่าแม้จะอยู่ไกลขนาดไหน คนไทยก็ยังรักและสามัคคีกันเสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความคิดเห็นในที่ประชุมเรื่องนี้ ก็ยังต้องผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการของทั้งสองวัดก่อน

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00น.
คุณศุภธิดา ณ น่าน - บันทึกการประชุม/ตรวจสอบและแก้ไข
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to รายงานการประชุมสมาคมไทยบอสตัน

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron