ข่าวสังคมบอสตัน 12 มกราคม 2559

ข่าวสังคมบอสตัน โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

ข่าวสังคมบอสตัน 12 มกราคม 2559

Postby Tosak » Wed Jan 13, 2016 10:30 am

Image
001 คุณสภวรรณ กรวยสวัสดิ์และคุณฉันทิศา คำจันทึก ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว และได้ร่วมทำบุญค่าปฏิทินประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการต่อบุญเช่นนี้เป็นประจำทุกปี สาธุ...

Image
002 คณะพระสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ร่วมกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ในการทำกิจของสงฆ์ คือการลงปาฏิโมกข์ ทุก15 วันโดยในครั้งนี้ได้องค์ภิกขุปาฏิโมกข์คือ พระมหามนตรี กมโล ป.ธ. 6 พระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำวัดนวมินทรราชูทิศฯ

Image
003 พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี ป.ธ. ๙ แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องของการรับผิดชอบ ในหน้าที่ของตัวเอง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเน้นในเรื่องการเป็นเด็ก ให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญในวันอาทิตย์

บุคคลควรกล่าวแต่คำสัตย์จริง
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี
โกกาลิกภิกษุไม่พอใจในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามก พระเจ้าข้าฯ
พระศาสดาตรัสห้าม อย่าพูดแบบนั้น อัครสาวกทั้ง ๒ เป็นผู้มีศีล

ท่านโกกาลิกะกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์มัวเชื่อพระอัครสาวกของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วว่า พวกนี้ล้วนเลวๆ มีลับลมคมในทุศีลทั้งนั้น แม้พระศาสดาจะตรัสห้ามถึงสามครั้ง ก็คงกล่าวอย่างนั้น แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป
พอเธอออกไปเท่านั้นทั่วร่างก็เกิดตุ่มประมาณเท่าเมล็ดผักกาด ค่อยเจริญโดยลำดับ ถึงขนาดมะตูมสุกแล้วแตกน้ำเหลืองและเลือดไหลโทรมกาย เธอต้องระทดเจ็บแสบนอนอยู่ ณ ซุ้มพระทวารพระเชตวัน
เวลานั้นพรหมโลกก็ได้มีเรื่องเกรียวกราวกันว่า พระอัครสาวกทั้งสองถูกพระโกกาลิกะด่า
ลำดับนั้น ตุทีพรหมเคยเป็นอุปัชฌาย์ (ผู้บวชให้) สำเร็จพระอนาคามี ทราบเรื่องนั้นสงสารศิษย์ ดำริว่า เราจักให้เธอขอขมาพระเถระทั้งหลายเสีย จึงมายืนในอากาศกล่าวว่า โกกาลิกะ ท่านทำกรรมหยาบคายนัก ท่านจงให้พระอัครสาวกอดโทษให้เถิด
พระโกกาลิกะถามว่า ผู้มีอายุ ท่านเป็นใครเล่า

เราชื่อว่า ตุทีพรหมเป็นอุปัชฌาย์ของเธอ
พระโกกาลิกะกลับตวาดมหาพรหมว่า ผู้มีอายุ ท่านนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แล้วว่า เป็นพระอนาคามีมิใช่หรือ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ธรรมดาว่า พระอนาคามี จะไม่กลับมาโลกนี้อีก ท่านคงเป็นยักษ์ที่กองขยะเป็นแน่
ท้าวมหาพรหมนั้น เมื่อมิอาจให้เธอเชื่อถือถ้อยคำได้ แล้วไปสู่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสทันที
ลำดับนั้น โกกาลิกภิกษุมรณภาพเพราะอาพาธนั้นเอง ครั้นโกกาลิกภิกษุมรณภาพแล้ว ก็อุบัติในปทุมนรก

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสคาถาว่า ก็วาจาหยาบเช่นกับขวาน เกิดในปากของบุรุษแล้ว เป็น เหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นพาล ผู้กล่าวคำทุภาษิต ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา หรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญ ผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปาก ย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้น การแพ้ด้วยทรัพย์เพราะเล่นการพนันเป็นโทษเพียงเล็กน้อย โทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดีนี้ แล เป็นโทษมากกว่า บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว้แล้ว เป็นผู้ติเตียนพระอริยะเจ้า ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาลประมาณ ด้วยการนับปี ๑๐๐,๐๐๐ นิรัพพุทะและ ๔๐ อัพพุทะ ผู้กล่าวคำเท็จย่อมเข้าถึงนรก
อนึ่ง ผู้ทำกรรมอันลามกแล้ว กล่าวว่าไม่ได้ทำ ก็ย่อมเข้าถึงนรกอย่างเดียวกัน แม้คนทั้ง สองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมอันเลวทราม ละไปแล้วย่อมเป็นผู้ เสมอกันในโลกเบื้องหน้า ผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษ ร้าย ผู้เป็นบุรุษหมดจด ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน บาปย่อม กลับมาถึงผู้เป็นพาลนั้นเอง เหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลซัดไป ทวนลมฉะนั้น

ผู้ที่ประกอบเนืองๆ ในคุณคือความโลภ ไม่มีศรัทธา กระด้าง ไม่รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความ ตระหนี่ ประกอบเนืองๆ ในคำส่อเสียด ย่อมบริภาษผู้อื่น ด้วยวาจา แน่ะคนผู้มีปากเป็นหล่ม กล่าวคำอันไม่จริง
ผู้ไม่ประเสริฐ ผู้กำจัดความเจริญ ผู้ลามก ผู้กระทำความชั่ว ผู้เป็นบุรุษในที่สุด มีโทษ เป็นอวชาต ท่านอย่าได้พูด มากในที่นี้ อย่าเป็นสัตว์นรก ท่านย่อมเกลี่ยธุลี คือ กิเลส ลงในตนเพื่อกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล ท่านผู้ทำกรรมหยาบ ยังติเตียนสัตบุรุษ ท่านประพฤติทุจริตเป็นอันมากแล้วย่อม ไปสู่มหานรกสิ้นกาลนาน
Tosak
Site Admin
 
Posts: 2759
Joined: Mon May 06, 2013 10:35 pm

Return to ข่าวสังคมบอสตัน...โดย วัดนวมินทรราชูทิศฯ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron